A -- a

Consell Consultiu

El Consell Consultiu és l’òrgan de caràcter consultiu on s’integren els sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.

 

  Reglament
  Composició
  Actes resumides
 

-29 de juny de 2017

-28 de juliol de 2016

- 12 de desembre de 2016

-16 de desembre de 2015

- 30 de juny de 2015

- 7 de maig de 2015

- 26 de juny de 2014

- 19 de desembre de 2013

- 27 de juny de 2013

- 13 de desembre de 2012

- 27 de juny de 2012

- 14 de desembre de 2011

- 29 de juny de 2011

- 13 de desembre de 2010

- 16 de desembre de 2009

- 19 de juny de 2009

- 17 de desembre de 2008

- 26 de juny de 2008

- 19 de desembre de 2007

- 12 de desembre de 2006

29 de juny de 2006

- 20 de desembre de 2005

 

 
 

COMPOSICIÓ

 

President:

Marià Martí VIudes
Consorci del Parc de Collserola


Vicepresident:

Vicenç Sureda Obrador
Diputació de Barcelona


Entitats membres:

ADENC

Josep Riba Vilanova,

2. AGRUPACIÓ EN DEFENSA DE L'ENTORN ALNUS

Josep Miquel Mallafré Serracanta

3. AJUNTAMENT CERDANYOLA VALLÈS

Laura Rodríguez Morera

4. AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE VII HORTA-GUINARDÓ

Carles Mas Lloveras

5. AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE V SARRIÀ-SANT GERVASI

Maribel Sánchez Lorán

6. AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE VIII NOU BARRIS

Xavier Larrosa González

7. AJUNTAMENT MOLINS DE REI

Mònica Santamans Forés

8. AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Joan Puigdomenech

9. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Manuel Leiva Velazquez

10. AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

Pere Orriols Tubella

11. AJUNTAMENT DEL PAPIOL

Olga Meca Torrents

12. AJUNTAMENT MONTCADA REIXAC

Judith Mojeda Utrera

13 AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Pilar Díaz Romero

14. AMICS DE LA NATURA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Enric Llorella Muruzábal

15. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONT D'ORSÀ - VALLVIDRERA

Damià Gibernet Pahissa

Salvador Ferran I Raubert

Roser Argemí Abadal

16. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JUST DESVERN

Jaume Taxé Fàbregas

José Miguel Sebastián

17. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTBAU

Xavier Bentué

18 ASSOCIACIÓ PUNT INTERACCIÓ COLLSEROLA

Ainhoa Roca Vielva

19. ASSOCIACIÓ VEÏNS CANYELLES

Alberto López Parras

20. CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA

Hilario Rabal Oroz

21. CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS (CEPA)

Oleguer Farras I Jane

Eva Mas Trepat

22. CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Ignasi Forcada Salvadó

23. CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI

Marià Caimó Hernández

24. CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

Dolors Làzaro Palau

25. CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

Francesc Cruces Socasau

26. CLUB VELERS COLLSEROLA

Josep Closas Solà

27. COL.LECTIU AGUDELLS - ECOLOGISTES EN ACCIÓ CATALUNYA

Francesc Bernat Oller Juncosa

28 COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CCOO)

Salvador Clarós Ferret

29. DEPANA

Francesc Espinal Trias

30. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX

Joaquim Castelló López

31. ETSAV

Joan Puigdomènech Franquesa,

32. FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Francisco Javier Valencia Mateos

33 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA

Esther Argelich Martínez

34. FEDERACIÓ ENTITATS EXCUSIONISTES DE CATALUNYA

Antoni Pardinilla Rovira

35. FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Gerard Badia Esbrí

36. GRUP D’ESTUDIS LOCALS

Domènec Miquel I Serra

37. INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL (ICHN)

Xavier Escuté Gasulla

38. INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA

Marc Recasens Anton

39. SECCIÓ EXCURSIONISTA “SEAS”

Pere Aceitón Marín

40. SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT

Ruben Estela García

41. SOCIETAT CAÇADORS DE SANT JUST DESVERN

Joan Vendrell González

42. SOCIETAT DE CAÇADORS LA FLORESTA

Agustín Del Rio Martín

43. SOCIETAT CAÇADORS L’ARDILLA CERDANYOLA VALLÈSº

Francisco Javier Valencia Mateos

44. SOCIETAT CAÇADORS L’HARMONIA D'HORTA

Juan Marín Mayordomo

Juan Carlos Montagut Viñas

45. SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Juanjo Butrón

Margarida Feliu

46. SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA

Josep Roca Elias

47. SOCIETAT DE CAÇADORS SANT FELIU DE LLOBREGAT

Miguel Durán González

48. UNIÓ DE PAGESOS BAIX LLOBREGAT

Josep Cuscó Moyes

Ramon Figueras Garriga

49. UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRÀCIA

Jordi Font Plana

50. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Ferran Rodà De Llanza

51. UNIVERSITAT DE BARCELONA FACULTAT DE BiOLOGIA

Antoni Gómez Bolea

52. CLUB MUNYANYENC SANT CUGAT

Francesc Cruces Socasau

53. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA MAS SAURÓ

Bart Srebbick

54. IaaC -INSTITUTE FOR ADVANCED ARCHITECTURE OF CATALONIA-

Antoni Nicolau Martí 
 

 
 

ACTES RESUMIDES DE LES SESSIONS

Sessió de 29 de juny de 2017

En data 29 de juny de 2017 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En el decurs de la reunió, el Sr. Josep Mascaró  va referir diversos projectes i avantprojectes en fase d’elaboració, com ara els relatius al tancament cinegètic del Pantà de Vallvidrera, la pavimentació del camí de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, els entorns de Vil.la Joana, l’arranjament d’accessos i senyalística del Parc al terme municipal de Barcelona o l’arranjament de 29 fonts del Parc.

Així mateix, els membres de la Plataforma Cívica de Defensa de Collserola van informar sobre una denúncia a la fiscalia presentada per l’ADENC,  en relació a un projecte d’obres de canalització de gas que havia de transcórrer pel parc, en àmbit de la xarxa Natura 2000, i van explicar les consideracions que van fer arribar a la Comissió redactora del Pla Especial en la seva darrera reunió.

També va ser objecte de debat, entre d’altres qüestions,  una proposta de modificació puntual del PGM a l’àrea de contacte amb Collserola, presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que afecta el torrent del Duc i la carretera de la Sanson, referida per un representant dels Amics de la Natura de Sant Feliu.

Finalment, i a partir del posicionament expressat per la Comissió Executiva del Consorci respecte a les entitats candidates a formar part del Consell, es va acordar mantenir el model actual de funcionament d’aquest òrgan quant a la representativitat, en entendre que qualsevol canvi haurà de ser fruit d’un debat participatiu i tenint en compte que els seus membres hauran de tenir presència o interessos al Parc.

 

Sessió de 28 de juliol de 2016

En data 28 de juliol de 2016 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En el decurs de la reunió, la Sra. Màrian Navarro, tècnica del Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci, va explicar les actuacions que s'havien dut a terme en el semestre darrer quant a la regulació de l'ús públic al Parc. En concret, la Sra. Navarro va fer referència a la constitució d'una Taula permanent de l'ús públic, constituïda per tècnics municipals i del Consorci, que estaven treballant en l'elaboració d'uns criteris de gestió nous per a les autoritzacions col.lectives, així com una diagnosi de la situació actual de l'ús de la bicicleta, acompanyada d'un seguit de mesures correctives.

A més de debatre's aquesta qüestió i d'altres, es va donar compte de l'estat de la tramitació del document d'avanç del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (d'acompanyament). En aquest sentit, els membres del Consell van adoptar un acord en virtut del qual van demanar a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i a la Vicepresidència Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola que reconsideressin el Pla Porta Barcelona i que s'avinguessin a modificar-ne els elements, de conformitat amb els criteris amb què s'està redactant el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, en relació al tractament de les zones de frontera i vores de Parc.

Sessió de 12 de desembre de 2016

En data 12 de desembre de 2016 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. Entre d'altres aspectes, en el si de la reunió es va informar i debatre al voltant de la modificació de determinats preceptes de les Ordenances del Parc pel que fa a les activitats col.lectives, així com una proposta d'ordenança municipal de regulació d'ús de la bicicleta.

Fruit d'un altre debat, els membres del Consell van adoptar un acord en virtut del qual van demanar a la Generalitat de Catalunya que només s'acceptés l'activitat cinegètica al Parc de Collserola per a la regulació de poblacions d'espècies d'animals que s'han sobredimensionat o que s'han descontrolat; que se n'informés suficientment; que se senyalitzés i que es comuniqués amb suficient entitat o contundència perquè la gent n'estigui assabentada; i que s'elaboressin estudis al respecte.

També es va comptar amb l'aportació de la Sra. Laura Diéguez, en representació de CCOO, que va presentar el projecte d'adaptació al canvi climàtic Life Clinomics, promogut per la Diputació de Barcelona.

Sessió de 16 de desembre de 2015

En data 16 de desembre de 2015, va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En aquesta reunió, es va generar un debat al voltant de les activitats físico-esportives al Parc, a partir d'un document tècnic regulador d'aquestes pràctiques, que la cap del Servei d'Ús Públic, Sra. Isabel Raventós,  va sotmetre a la consideració dels membres del Consell, en el marc d'un procés de cerca de consens amb les entitats i els agents implicats.

També es va fer referència, entre d'altres assumptes, a diverses intervencions adreçades a millorar els acabats de les zones de contacte entre el Parc i la ciutat i, concretament, a una obra al camí de Can Castellví, referida pel cap del Servei de Projectes i Obres, Sr. Josep Mascaró.

 Sessió de 30 de juny de 2015

El 30 de juny de 2015 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l'estiu de 2015.

En el decurs de la sessió, el biòleg del Consorci, Sr. Francesc Llimona, va referir la proposta de delimitació de "Boscos d'Evolució Natural" a Collserola i les aportacions de l'entitat a la fitxa de Zones d'Especial Conservació de la Xarxa Natura 2000 del Parc.

També es van abordar altres qüestions, entre les quals destaquen les aportacions dels membres del Consell al document d'Avanç de Pla Especial i l'elaboració d'un document tècnic adreçat a delimitar l'ús públic al Parc.

 

Sessió de 7 de maig de 2015

El 7 de maig de 2015 va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Consultiu, en què membres de l'equip redactor del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola van referir els trets bàsics de l'Avanç de Pla. En el decurs d'aquesta sessió, els membres del Consell Consultiu van aportar comentaris i suggeriments a l'equip redactor, en el marc del procés participatiu previ a l'aprovació de l'Avanç de Pla, tramitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sessió de 26 de juny de 2014

El 26 de juny de 2014 es va dur a terme una sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2014.

En el decurs de la sessió, els membres de l’equip redactor del Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola, Srs. Albert Beltran, Antoni Alarcón i Antoni Farrero, van referir l’estat de desenvolupament del Pla i van respondre les consultes que els van formular els membres del Consell. En aquest mateix context, el biòleg, Sr. Josep Lascurain, va explicar la metodologia a utilitzar en l’elaboració d’un mapa d’usos recreatius al Parc, estudi que s’emmarca en la redacció del Pla citat.

Un altre aspecte rellevant que es va abordar durant la sessió,  a petició de l’Associació Cerdanyola Via Verda, va ser l’estat del bosc de Can Catà a partir de l’execució, l’any 2012, del Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGF) de la finca.

 

Sessió de 19 de desembre de 2013

El 19 de desembre de 2013 es va dur a terme una sessió informativa del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2013.

En el decurs de la sessió, cal destacar que les entitats membres del Consell Consultiu van tornar a manifestar la seva preocupació sobre els problemes de freqüentació excessiva en algunes zones del Parc i sobre les activitats que s’hi autoritzen i el nombre de persones que hi participen.

En aquest context, el biòleg, Sr. Josep Lascurain, va exposar els trets més rellevants d’un estudi sobre l’avaluació de l’ús públic al Parc i les activitats que es desenvolupen, elaborat per encàrrec del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Tota aquesta problemàtica haurà de tenir un encaix en el nou Pla Especial del Parc Natural, que està en tràmit de redacció.

 

Sessió de 27 de juny de 2013

El 27 de juny de 2013 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2013.

En el decurs de la sessió, el biòleg, Sr. Josep Lascurain,  va presentar un estudi sobre la contaminació lumínica al Parc i el Sr. Lluís Cabañeros, Cap del Servei de Medi Natural, va referir un Pla agropecuari del Parc, elaborat pels Serveis Tècnics de l’entitat, que va generar un debat al voltant de la conveniència o no de promoure l’agricultura familiar i a la presència d’ocupacions il·legals a Collserola.

 

Així mateix, les entitats membres del Consell Consultiu van expressar la seva preocupació per la sobrefreqüentació de Collserola en general i, en particular, per la proliferació d’actes massius.  També van reiterar el desacord amb la realització d’activitats  de l’exèrcit al Parc i es va posar de manifest la seva postura contrària a l’ús del Terral com a circuit de motocròs.

 

Sessió de 13 de desembre de 2012

El 13 de desembre de 2012 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2012.

La qüestió més destacable d’aquesta sessió va ser una exposició sobre el desenvolupament de la redacció del Pla Especial per a la protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), a càrrec del Sr. Albert Beltran, arquitecte i coordinador de l’equip redactor del Pla. El Sr. Beltran va destacar la singularitat del PEPNat, perquè, d’una banda, contindrà determinacions urbanístiques i, de l’altra, tindrà caràcter de pla d’ordenació de recursos naturals. Així mateix,  va subratllar la voluntat que sigui un exemple de planificació concorrent i de concertació interinstitucional.  En el decurs de la seva presentació,  va fer referència, entre d’altres, als aspectes següents:  els ERES,   la definició de les dotacions del Parc, de les àrees de gestió compartides i els instruments de gestió; la protecció dels hàbitats i les espècies; l’anàlisi de les infraestructures viàries; els usos i activitats; la incentivació de la gestió forestal sostenible; la recuperació d’usos i activitats agràries;  la implementació de bones pràctiques ramaderes;  l’augment de l’eficiència energètica i la utilització d’energies a partir de fonts renovables i la potenciació dels programes d’interpretació del patrimoni, educació ambiental i voluntariat.

Posteriorment, els representants de les entitats membres del Consell Consultiu van manifestar la seva preocupació al voltant de qüestions com ara la visió urbanística del Pla, la desaparició de l’agricultura ecològica i tradicional familiar al Parc, les amenaces que representa la MAT i la participació ciutadana en el procés.

 

Sessió de 27 de juny de 2012

El 27 de juny de 2012 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2012.

En el decurs d’aquesta sessió, algunes entitats van manifestar que el procés participatiu de l’Esquema director de les portes de Collserola havia estat inadequat i insuficient i que aquest projecte no s’ajustava als objectius de consolidació i conservació del parc natural. En aquest sentit, les entitats van acordar requerir a l’Ajuntament de Barcelona perquè no es redactés cap projecte de desenvolupament de l’Esquema director citat abans de l’aprovació del Pla Especial per a la protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. També van palesar el seu interès a participar de manera real i activa en l’elaboració d’aquest Pla.

A més, el Consell Consultiu va acordar manifestar el seu rebuig al projecte d’Eurovegas, en la mesura en què feia desaparèixer una part important del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Finalment i pel que fa a la redacció del nou Pla Especial es va posar de manifest un elevat interès per tal de participar activament en el procés redactor.

 

Sessió de 14 de desembre de 2011

El 14 de desembre de 2011 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2011.

 

En el decurs d’aquesta sessió, es  va referir i debatre el projecte de l’Esquema Director de les Portes de Collserola a Barcelona. També es va adoptar l’acord d’adherir-se a una demanda efectuada pels ajuntaments de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès en el sentit que es modifiqui el Pla General Metropolità amb l’objectiu que se substitueixi el traçat dels vials de Cornisa i d’Enllaç per espais lliures o la qualificació urbanística més adient en cada cas.

 

També es van generar interessants debats al voltant de qüestions com ara l’aprofitament de la biomassa, la conveniència que s’acompleixi el termini legal per a la redacció del nou Pla Especial,  la possibilitat d’implementar un pla d’actuació enfront de l’impacte lumínic al Parc o la presència de militars a la serra.

 

Sessió de 29 de juny de 2011

El 29 de juny de 2011 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2011.

En el decurs d’aquesta sessió, el president va retre compte de les actuacions dutes a terme al Parc en el darrer semestre, de les actuacions derivades de les propostes formulades en la darrera sessió i dels contactes del Consorci amb la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de la declaració de parc natural.

En aquest context, el Consell Consultiu va acordar sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que la redacció del Pla Especial del Parc s’efectuï en el termini de dos anys previst al decret de declaració de parc natural. També es va  aprovar promoure la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal entre els propietaris de les finques privades del Parc i que es vetlli perquè s’hi apliqui rigorosament la Llei de contaminació lumínica.

Els membres del Consell també van manifestar la seva preocupació per l’abandonament de l’activitat agrícola al Parc i per  la pèrdua de les mines d’aigua, entre d’altres qüestions.

 

Sessió del 13 de desembre de 2010

 

El 13 de desembre de 2010 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2010.

 

En el decurs d’aquesta sessió, els representants de les entitats van manifestar la seva satisfacció per la declaració de parc natural de la serra de Collserola i van expressar la seva preocupació per qüestions com el desenvolupament dels ERE (Espais de Regulació Especial), la contaminació lumínica al Parc o que la redacció del Pla Especial del Parc Natural de Collserola s’efectuï en el termini previst.

 

També es va analitzar el potencial d’aprofitament forestal de Collserola com a eina per a millorar la gestió dels boscos i, en aquest sentit, es va palesar la conveniència de promoure la redacció i execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal entre els propietaris de les finques privades del Parc.

 

 

Sessió del 16 de desembre de 2009

 

El 16 de desembre de 2009 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l'hivern de 2009.


El punt més destacable d'aquesta sessió va ser el relatiu a la declaració de Collserola com a Parc Natural: el Sr. Oriol Monclús, assessor jurídic del Consorci, va referir el Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, publicat al DOGC en data 2 de desembre de 2009 i en exposició pública fins el 16 de gener de 2010.


Després de l'exposició del projecte, el Sr. Monclús va respondre les consultes que van formular els membres del Consell, que van manifestar la seva preocupació pels ERE, per les infraestructures i pels equipaments que resten fora dels límits del Parc Natural, entre d'altres qüestions.


També cal destacar l'exposició del president, Sr. Marià Martí, en relació als projectes guanyadors del concurs per a l'ordenació paisatgística del corredor verd, convocat pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, amb l'objectiu de preservar les zones agrícoles com a connector ecològics i afavorir el pas de fauna per damunt i/o sota de l'AP-7 i la línia ferroviària.


El president també va comentar diverses actuacions dutes a terme al Parc en els darrers mesos, essent algunes de les més significatives la construcció d'un pont nou a Can Borrell, la "peatonalització" dels accessos al cim del Tibidabo, l'estrenyiment de la carretera de la Rabassada, la restauració de les fonts de Can Llevallol i de la Madueixera i les obres de construcció de l'embocadura de la galeria de Can Fatjó, del túnel d'Aigües Ter-Llobregat, a la vall de Sant Just.

 

 

Sessió del 10 de juny de 2009

 

El 10 de juny de 2009 se celebrà la primera sessió ordinària del Consell Consultiu de l’any 2009.

 

En el decurs d’aquesta sessió el president va donar compte de les actuacions efectuades en els darrers mesos, derivades de les propostes formulades pel Consell Consultiu en sessions anteriors.

 

Pel que fa a aquesta sessió, les entitats van expressar el seu interès que el Consorci participi en les actuacions d’integració i rehabilitació dels espais fronterers situats fora del Parc. També van manifestar el seu desig de participar en l’elaboració dels censos d’espècies cinegètiques. Finalment, van palesar la seva voluntat de participar en el desenvolupament de plans especials de l’àmbit del parc a partir de la declaració de Collserola com a parc natural.

 

D’entre els punts exposats i debatuts, destaquen el Projecte de condicionament del vial de circumval·lació del Tibidabo, el Pla Territorial Metropolità, la qüestió dels efectes de les ventades del 24 de gener de 2009, les intervencions posteriors sobre les àrees afectades i la signatura, en data 16 de març de 2009,  d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya que preveu la seva incorporació al Consorci.

 


 

Sessió del 17 de desembre de 2008

 

El 17 de desembre de 2008 es feu la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2008.

 

Cal assenyalar la informació aportada pel president, Sr. Marià Martí, relativa a l’estat del tràmit d’incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consorci. En aquest punt, va referir que, mitjançant acords adoptats per l’Assemblea Extraordinària del proppassat mes de juliol, s’aprovà una minuta de conveni per tal de regular el procediment d’adhesió. En aquest sentit, va exposar l’estat actual de les negociacions amb l’administració autonòmica, fent especial esment al finançament.

 

Com a qüestió vinculada a l’assenyalada anteriorment, cal referir que s’explicà com estava evolucionant en paral•lel la declaració de Collserola com a parc natural.

 

Novament s’aprofità la reunió per tal de presentar les al•legacions que el Consorci del Parc de Collserola presentà al Pla Territorial Metropolità de Barcelona l’estiu passat, posant-ho en relació amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar del pla citat. Aquest pla, que recull conclusions en el sentit de constatar la desaparició de la Via de Cornisa i del Túnel Central, així com el manteniment del Túnel d’Horta com a connexió ferroviària, suscità un interessant debat sobre l’impacte d’infraestructures al Parc de Collserola.

 

 

Sessió del 26 de juny de 2008

 

El 26 de juny de 2008 tingué lloc la sessió ordinària d’estiu del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola.

 

Dels temes tractats sobresurt l’exposició referent al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, amb la presentació de la proposta d’al·legacions que el Consorci té previst formular durant el període d’informació pública a què se sotmet l’avenç de pla. Els eixos vertebradors de les al.legacions són els següents:

 

-Assegurar la connectivitat entre el Parc de Collserola i els espais naturals propers.

 

-El reconeixement de les rieres com a connectors, amb la incorporació a la proposta presentada de la Riera de Vallvidrera.

 

-L’assegurament de la desclassificació de reserves viàries (carreteres) com els vials de cornisa, el túnel central o el túnel d'Horta, previstos al Pla General Metropolità.

 

Entre les propostes formulades per les entitats membres, es va manifestar la preocupació per la no incorporació dins de la proposta de declaració de Collserola com a parc natural de diversos espais de la plana del Vallès, adjacents al Parc.

 

També es va insistir en la importància de l'informe del Dr. Josep Vigo relatiu a l’alzinar del cim del Tibidabo, afectat per la construcció d’una nova muntanya russa. Vinculat amb aquest fet, es va palesar el descontentament amb el president del Consorci en relació a les actuacions que es duen a terme al Parc d'Atraccions del Tibidabo.

 

Finalment, es va demanar que s’extremi la cautela envers la possible execució del túnel ferroviari d'Horta que figura dins del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

 

 

Sessió del 19 de desembre de 2007

 

El 19 de desembre de 2007 es va dur a terme la segona sessió del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola de l'exercici de 2007.

 

Al costat dels òrgans de govern i d'administració, el Consell Consultiu es configura com l'òrgan de participació del Consorci del Parc de Collserola, integrat pels sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense ànim de lucre, que persegueixin finalitats concurrents amb les del Consorci. Així i tal com s'esdevé cada quatre anys, en aquesta ocasió es constituí de bell nou aquest òrgan amb una composició en bona part conformada per les entitats que ja hi participaven anteriorment.

 

El director gerent del Consorci, Sr. Marià Martí, n'és el president nat; mentre que el vicepresident, que s'elegí en aquesta sessió, és el representant de la Diputació de Barcelona, Sr. Vicenç Sureda.

 

Dels temes tractats, tal i com s'ha anat esdevenint en el decurs dels darrers anys, sobresurt l'exposició relativa al progrés dels treballs de declaració de Collserola com a Parc Natural. En aquest sentit, es continua treballant principalment en la delimitació territorial precisa del futur parc natural.

 

També s'exposà l'estat d'avançament del projecte de gestió participada de la Riera de Vallvidrera.

 

Entre les propostes formulades per les entitats membres, en sobresurt l'aprovació de les següents resolucions:

 

1.- Vetllar perquè Collserola sigui declarat per llei Parc Natural de qualitat, d'acord amb les propostes que es recullen per a Collserola en un estudi del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

2.- Vetllar perquè el nou Pla territorial parcial de l'àmbit metropolità que està elaborant la Generalitat de Catalunya no agredeixi el Parc de Collserola i perquè tingui un tarannà més proteccionista.

 

3.- Modificar l'article 4 del Reglament del Consell Consultiu en el sentit que el president sigui escollit per la resta de membres del Consell.

 

4.- Limitar la caça al Parc de Collserola al control cinegètic de poblacions d'acord amb els estudis tècnics elaborats pel Consorci del Parc de Collserola.

 

5.- Posicionar-se contra la tallada d'alzines del cim del Tibidabo i la construcció d'una nova muntanya russa per la seva proximitat a unazona inclosa en la Xarxa Natura 2.000 i en el PEIN i atesa la previsió d'una major afluència de públic i vehicles.

 

També es presentà el pressupost del Consorci de 2008, aprovat inicialment en sessió d'11 de desembre de 2007 per l'Assemblea General de l'entitat per un import de 6.778.234 euros, així com les actuacions derivades de propostes formulades pel propi Consell Consultiu en sessions anteriors i sobre els projectes que actualment està duent a terme l'entitat.

 

Finalment, es presentà un informe relatiu a la tramitació de diversos documents urbanístics que afecten al Parc de Collserola.

 

 

 

Sessió del 12 de desembre de 2006

 

El 12 de desembre se celebrà la sessió del Consell Consultiu de 2006 iel 28 de novembre l'Assemblea va aprovar el pressupost general delConsorci per a 2007, per un total de 7.230.240 Euros

 


Entre els diversos punts de l'ordre del dia,destaca la informació relativa a la proposta del nou model cinegètic a Collserola,fruit d'un consens entre el departaments de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,el Consorci del Parc de Collserola i la Federació Catalana de Caça,el qual permetrà que la gestió de la caça a Collserola s'unifiqui i se circumscrigui a una funció de control cinegètic. També es va presentar als assistents el "Projecte de participació per a la riera de Validarà - la Rierada",que té per objecte,d'una banda,la constitució d'un Consell de Participació amb representació de totes les institucions i agents socials implicats,i, d'una altra, crear una xarxa de ciutadans i ciutadanes interessats en la conservació i custòdia de la riera i la seva conca.

 

Cal assenyalar que es va tractar un tema d'actualitat en els mitjans de comunicació, com és el del cim del Tibidabo i l'afectació dels arbres com a conseqüència de la renovació de les instal·lacions de les noves atraccions.En aquest punt,es posaren de manifest divergències entre representants d'entitats ecologistes i els Serveis Tècnics del Consorci, atès que mentre els primers defensen que cal anar més enllà de l'aplicació de la legalitat vigent per tal de defensar els alzinars; els segons, a més de precisar que aquest àmbit està fora de les competències de l'òrgan gestor del parc, subratllaren que el que calia fer era analitzar la situació actual global amb optimisme, atenent que la preservació de Collserola es potenciarà amb l'ampliació de superfície protegida amb la declaració de parc natural.

 

 


Sessió del 29 de juny de 2006

 

El 29 de juny de 2006 es dugué a terme la primera sessió ordinària del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola del present exercici.

 

Al costat dels òrgans de govern i d'administració, el Consell Consultiu es configura com l'òrgan de participació del Consorci del Parc de Collserola, integrat pels sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense ànim de lucre, que persegueixin finalitats concurrents amb les del Consorci.

 

Dels temes tractats a la sessió, sens dubte sobresurt l'exposició relativa a l'estat d'avançament dels treballs de declaració de Collserola com a Parc Natural, en què el Consorci del Parc de Collserola col·labora activament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, s'està treballant en el projecte de decret de la declaració i en la memòria justificativa que l'ha de motivar; així com en la delimitació territorial precisa del futur parc natural.

 

També s'exposà l'estat del projecte de reforma de la gestió cinegètica de Collserola, que s'està elaborant en col.laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, comptant amb la participació de la Federació Catalana de Caça.

 

La proposta presentada pretén assolir els objectius del Pla Especial de Collserola delimitant una àrea qualificada coma Zona de Seguretat, tres àrees de Refugi de Fauna Salvatge, a més de tres àrees preservades per a la realització de controls biològics d'espècies de fauna, que es catalogaran com a Zones de Caça Controlada. La proposta extreu de la caça la funció ecològica per a control i dimensionat de poblacions de fauna cinegètica i elimina el vessant merament lúdic o esportiu de la caça.

 

També es presentà la memòria de gestió del Consorci de 2005 , així com les actuacions derivades de propostes formulades pel propi Consell Consultiu en sessions anteriors; tot seguit, s'informà sobre els projectes que actualment està duent a terme l'entitat.

 

La Comissió Especial d'Urbanisme presentà l'informe relatiu a la seva actuació en el decurs dels darrers mesos, la qual cosa fou el preàmbul del torn d'intervencions en què els membres del Consell exposar en diverses propostes i opinions per tal que s'adrecin als òrgans de govern de l'entitat.

 

 


Sessió del 20 de desembre de 2005

 

El proppassat 20 de desembre de 2005 es va celebrar una nova sessió del Consell Consultiu de l'entitat, òrgan en què participen diversos sectors implicats en el territori de la Serra de Collserola, de clara finalitat assessora i col·laboradora amb els òrgans de govern de l'entitat.

 

Entre els diversos punts de l'ordre del dia, destaca la informació relativa a l'avançat estat dels treballs vinculats a la declaració de Collserola com a Parc Natural. Aquest procediment el duen a terme, d'una banda, la Generalitat de Catalunya (departaments de Medi Ambient i Habitatge i Política Territorial i Obres Públiques), i, d'una altra, l'administració local afectada (ajuntaments amb territori al Parc, Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci el Parc de Collserola).

 

En la sessió també es va exposar el progrés dels treballs del nou model cinegètic aplicat a Collserola, qüestió que suscità un interessant debat --entre entitats representants del sector de caçadors i els representants d'entitats ecologistes-- que va posar de manifest la divergència d'opinions.

 

La sessió va servir per presentar als assistents el "Document final Projecte Bici al Parc de Collserola, octubre 2004 - novembre 2005", signat recentment i que té l'objectiu d'assolir el consens i la promoció entorn d'una bona pràctica de l'ús de la bicicleta al Parc.

 

Finalment, un bon nombre de membres del Consell van demanar una major participació en els diferents projectes del Parc, petició que el President del Consell es va comprometre a atendre, tal com s'ha fet en el cas del Projecte Bici.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.