A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2010/215-AG

ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA-RESTAURANT UBICAT A L'EDIFICI SEU DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc de Collserola
Servei d'Administració i Contractació
Expedient 2010/215-AG

 

Objecte del contracte

Arrendament del servei del bar-cafeteria-restaurant ubicat a l'edifici seu del Centre d'Informació –Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules economicoadministratives particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Tipus de contracte: Contracte administratiu especial

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives particulars

 

Pressupost de la licitació

El cànon mínim per a la utilització que servirà de base a la licitació és de tres mil euros (3000 €), IVA exclòs

 

Garantia provisional

D'acord amb el que s'estableix a l'article 91 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic , es dispensarà de la garantía provisional.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc de Collserola (Ctra. De l'Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules economicoadministratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives particulars

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 11h. del dia 14/02/2011
Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules economicoadministratives particulars
Lloc de presentació: Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
c/62, núm. 16-18, 7a planta
08040 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

A les 12h del dia 21/2/2011

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

A les 12h del dia 18/3/2011

Lloc: sala de Plens de las Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (C/62, núm. 16-18, Zona Franca 08040 Barcelona)

 

Publicació als diaris oficials

BOPB. Registre núm.: 022011001552. Data publicació: 27/01/2011

Anunci

 

Despeses d’anuncis

L'import d'aquest anunci serà a càrrec de l'adjudicatari

 

Adjudicació

1. Data: 20 de maig de 2011

2. Contractista:  Ma. del Carmen Valls Vila

3. Nacionalitat: Espanyola

4. Import del cànon d’adjudicació: Cànon anual de tres mil setanta-cinc euros (3.075 €), IVA exclòs.

 

BOPB, Registre núm. 022011015117. Data de publicació: 15/06/2011

Anunci d'adjudicació

 

Documentació associada

Plecs de clàusules econòmicoadministratives

 

Classificació  de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.