A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2012/164-MN

MANTENIMENT EXTERN DELS ESPAIS DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient  2012/164-MN

 

Objecte del contracte

El manteniment extern dels espais de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules tècniques particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

165.836,36 €, IVA exclòs

 

Garantia provisional

No procedeix

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars. Es  requereix la classificació següent:

Grup O, subgrup 6, categoria B

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 hores, fins l'11 de març de 2013. En el cas que l’últim dia sigui dissabte, diumenge o festiu, finalitzarà el primer dia hàbil següent. Les proposicions enviades per correu s’hauran de lliurar a l’oficina de correu abans de les 14 hores de l’últim dia de presentació i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei d’Administració i Contractació.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, tel: 93 280 06 72, fax: 93 280 60 74)

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data d’obertura de les ofertes

 

Obertura de les ofertes:

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura:

Obertura del sobre núm. 2: 

Data: Dimarts, 19 de març de 2013, a les 8:45 hores.

LLoc: Sala de Juntes del Centre d'Informació - Serveis Tècnics (Ctra. de l'Església, 92, 08017 Barcelona)

Obertura del sobre núm. 3:

Data: dijous, 4 d'abril de 2013, a les 14:30 hores

Lloc: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l'Església, 92, 08017 Barcelona)

Publicació a diaris oficials

BOPB de data 22 de febrer de 2013

Anunci

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plecs de clàusules administratives

Plecs de clàusules tècniques

Annex 1: Estudi bàsic de seguretat i salut

Annex 2: Àmbits de manteniment del Parc Natural de la Serra de Collserola

Annex 3: Protocol d’ambientalització dels treballs forestals a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Annex 4: Plànols:

Ortofoto Parc

Equipament Masia Can Coll

Equipament Centre Informació

Equipament Can Ferriol

Equipament Can Balasc

Àrea lleure Santa Maria Vallvidrera

Àrea lleure Santa Creu d'Olorda

Àrea lleure Sant Pere Màrtir

Àrea lleure parc de Vil.la Joana

Àrea lleure Pantà Vallvidrera

Àrea lleure La Salut Sant Feliu

Àrea lleure Can Coll

Àrea estada Sant Medir

Àrea estada Salut Papiol

Àrea estada Pedrera Montbau

Àrea estada Mirador Montbau

Àrea estada Mas Lluí

Àrea Estada Font Muguera

Àrea Estada El Terral

Àrea Estada Castellciuró

Àrea Estada Can Cuiàs

Àrea Estada Budellera

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Arico Forest, SL

Data d'adjudicació: 10 de maig de 2013

Import: 165.836,36€

Anunci d'adjudicació

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.