A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/111-AG

CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DEL BAR-BERENADOR UBICAT A L’ÀREA DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA 

 

Estat de la licitació

Desert

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2013/111-AG

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació i el manteniment del bar-berenador ubicat a l’àrea de Santa Maria de Vallvidrera, al terme municipal de Barcelona

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules economicoadministratives)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Concessió administrativa  de l’ús d’un  bé de domini públic

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives 

 

Pressupost de la licitació

El cànon  anual mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és de set mil dos- cents euros (7.200 €), IVA exclòs

 

Garantia provisional

No s’exigirà la constitució de garantía provisional.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules economicoadministratives.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: 11h. del dia 23/10/2013

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules economicoadministratives.

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’església, 92, 08017 Barcelona-Tel. 93 280 06 72) en horari de 9 a 14 hores. També es poden enviar per correu (Vegeu plec de clàusules economicoadministratives).

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Pel que fa a l’obertura del sobre número 2 s’avisarà oportunament al perfil del Contractant del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Pel que fa a l’obertura del sobre número 3 s’avisarà oportunament al perfil del Contractant del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Publicació als diaris oficials

BOPB. Registre núm.: CVE-Núm. de registre: 022013022238. Data publicació: 23/09/2013

Anunci BOPB licitació

BOPB. Registre núm.: CVE-Núm de registre: 022013028970. Data publicació: 27/11/2013

Anunci BOPB declaració desert

 

Altres informacions

Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria : www.parcnaturalcollserola.cat

 

Despeses d’anuncis

El contractista estarà obligat  al pagament  de l’import  dels anuncis i d’altres despeses que ocasionin amb motiu  dels tràmits preparatoris i de la formalització del contracte.

 

Documentació associada

Plecs de clàusules economicoadministratives

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.