A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/150-MN

SERVEI DE NETEJA DE BROSSA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient  2013/150-MN

 

Objecte del contracte

El servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (vegeu clàusula 3 del Plec de clàusules tècniques particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

226.363,64 €, IVA exclòs

 

Garantia provisional

6.790,91€

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars. Es  requereix la classificació següent:

Grup U, subgrup 1, categoria B

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 hores, fins el dia 13 de setembre de 2013. Les proposicions enviades per correu s’hauran de lliurar a l’oficina de correu abans de les 14 hores de l’últim dia de presentació i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei d’Administració i Contractació.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, tel: 93 280 06 72, fax: 93 280 60 74)

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data d’obertura de les ofertes

 

Obertura de les ofertes:

 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura:

Obertura del sobre núm. 2

Data: Dijous, 26 de setembre de 2013, a les 10:30h.

Lloc: Sala de Juntes del Centre d'Informació- Serveis Tècnics (Ctra. de l'Església, 92, 08017 Barcelona)

Obertura del sobre núm. 3

Data: Dimarts, 22 d'octubre de 2013, a les 9:10h.

Lloc: Sala de Juntes del Centre d'Informació-Serveis Tècnics (Ctra. de l'Església, 92, 08017 Barcelona)

 

Publicació a diaris oficials

Anunci DOUE  - Data 16/7/2013

Anunci BOE - Data 27/7/2013

Anunci BOPB – Data 22/7/2013

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plecs de clàusules tècniques

Annex 2: Plànol

Protocol d’ambientalització dels treballs forestals a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

Plecs de clàusules administratives particulars

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Nordvert, SL

Data d'adjudicació: 11/12/2013

Import: 176.718,36€, IVA exclòs.

Anuncis d'adjudicació

BOPB de data 16/1/2014

BOE de data 1/2/2014

DOUE de data 10/1/2014

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.