A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/159-PO

SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ALS EDIFICIS I ÀREES DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2013/159-PO

 

Objecte del contracte

Servei de manteniment d’instal·lacions als edificis i àrees de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Els detallats al plec de condicions tècniques

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 67.918,00 €, IVA exclòs.

L'import estimat incloent l'any de pròrroga és de 135.836,00€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

 Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Categoria A – Grup P – Subgrup 1

 

Altres requisits

Solvència tècnica específica: realització de tasques de manteniment d’instal·lacions en un medi natural similar al Parc Natural de la Serra de Collserola mitjançant l’aportació d’una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 13 de setembre de 2013.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura:

Obertura del sobre núm. 1

Data: Dimecres, 18 de setembre de 2013, a les 09:00 h.

 

Obertura del sobre núm. 2

Data: Dijous, 26 de setembre de 2013, a les 10:40 h.

 

Obertura del sobre núm. 3

Data: Dimarts, 22 d'octubre de 2013, a les 9:20 h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 30 de juliol de 2013

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques

Protocol d’ambientalització d’obres

Plànols i ubicació dels edificis

 

Adjudicació


Adjudicatari: CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, SLU
Data d’adjudicació: 5 de desembre de 2013
Import estimat: 67.918,18 €, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.