A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/210-AG

CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DEL BAR-BERENADOR UBICAT A L’ÀREA DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

 

Estat de la licitació

Adjudicada

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2013/210-AG

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació i el manteniment del bar-berenador ubicat a l’àrea de Santa Maria de Vallvidrera, al terme municipal de Barcelona

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules economicoadministratives)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Tipus de contracte: Concessió administrativa de l’ús d’un bé de domini públic

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives

 

Pressupost de la licitació

El cànon anual mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és de tres mil tres-cents cinc euros amb setanta-nou cèntims. (3.305,79 €), IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigirà la constitució de garantía provisional.

 

Garantia definitiva

6.466,63 €, quantia del 3% del valor provisional

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules economicoadministratives.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 11h. del dia 17 de febrer de 2014.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules economicoadministratives.
Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona-Tel. 93 280 06 72) en horari de 9 a 14 hores. També es poden enviar per correu (Vegeu plec de clàusules economicoadministratives).

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Carretera de l’Església, 92
08017 Barcelona

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2: 9:00 hores del 25/02/2014.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3: 8:45 hores del 14/03/2014

 

Publicació als diaris oficials

BOPB. Registre núm.: CVE.Núm. de registre: 02201303302. Data de publicació: 11/12/2013
Anunci BOPB exposició pública

BOPB. Registre núm.: CVE.Núm. de registre: 022014001832. Data de publicació:30/01/2014.
Anunci BOPB licitació

BOP. Registre núm.: CVE. Núm. de registre: 022015003805. Data de publicació: 16/02/2015.

Anunci BOPB adjudicació

 

Altres informacions

Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria : www.parcnaturalcollserola.cat

 

Despeses d’anuncis

El contractista estarà obligat al pagament de l’import dels anuncis i d’altres despeses que ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris i de la formalització del contracte.


Documentació associada

Plecs de clàusules economicoadministratives

Adjudicació

Data: 31/12/2014

Contractista: PINYA DOS, SL

Nacionalitat: Espanyola

Import cànon d'adjudicació: Cànon anual de tres mil tres-cents sis euros (3.306,00 €) IVA exclòs.


 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.