A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/143-MN

CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES FINQUES FORESTALS GESTIONADES PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

Nota d'aclariment sobre la documentació a presentar

Observacions

Us recomanem que concerteu una visita amb els Serveis Tècnics en el decurs dels primers dies d’informació (tel: 93 280 06 72, ext. 212) per tal de facilitar la preparació de les ofertes.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2014/143-MN

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació i el manteniment  de les finques forestals gestionades pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Vegeu Plec de clàusules tècniques.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Concessió administrativa demanial

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

 

Pressupost de la licitació

El concessionari no estarà obligat al pagament de cap cànon, ateses les contraprestacions establertes en el plec de clàusules econòmicoadministratives.

 

Garantia provisional

No procedeix.

 

Garantia definitiva

30.000€.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els Plecs de clàusules economicoadministratives i tècniques és consultable en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins a les 15h. del dia 6/10/2014.

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules econòmicoadministratives

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dijous, 23 d'octubre de 2014, a les 9:45h.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 11 de novembre de 2014, a les 10:30h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 18/9/2014

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules economicoadministratives

Plec de clàusules tècniques

Plànol

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte classificació empreses

Adjudicació

Adjudicatari: Talher, SA

Data d'adjudicació: 9 de desembre de 2014

Import del cànon anual d'adjudicació: 3.000 euros, IVA exclòs. 

Anunci

BOBP de data 30/12/2013

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.