A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/145-AC

SERVEI DE VIGILÀNCIA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2014/145-AC

 

Objecte del contracte

Servei de vigilància dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Edifici seu dels Serveis Tècnics – Centre d’Informació del Consorci i altres de l’àmbit (Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona)

Centre d’Educació Ambiental Can Coll (Carretera de Cerdanyola a Horta, km. 2 – 08290 Cerdanyola del Vallès)

Això no obstant, podrà presentar-se eventualment algun servei extraordinari en altres edificis gestionats directament pel Consorci.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 139.829€, IVA exclòs.

L'import estimat incloent els dos possibles anys de pròrroga és de 279.658€, IVA exclòs.

El preu unitari màxim és de 16,50 €/h, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Categoria A – Grup M – Subgrup 2

 

Altres requisits

Full de visita degudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

S’organitzarà una visita el dia 8 de setembre de 2014, que s’iniciarà a les 09:00 hores, des de l’edifici seu de l’entitat (Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona).

Per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació  de l’entitat, en horari de 9’30 a 15’30 hores al telèfon 93 280 06 72.

La no presentació d’aquest full implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

Document acreditatiu de la inscripció corresponent en el Registre d’Empreses de Seguretat de la Direcció General de Seguretat de l’Estat o, en el seu cas, en la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 15 de setembre de 2014.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Divendres, 3 d'octubre de 2014, a les 13:00 hores.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dijous, 23 d'octubre de 2014, a les 09:00 hores.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB data de publicació: 24 de juliol de 2014.

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import de l'anunci al BOPB serà a càrrec de l'adjudicatari.

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques

Relació de personal a subrogar

 

Edicte classificació empreses

 

 

Adjudicació

Adjudicatari: PYC SEGURIDAD CATALUÑA, SA
Data d’adjudicació: 4 de desembre de 2014

Import adjudicació = 129.229,97 €, IVA exclòs
Import estimat: 258.459,94 €, IVA exclòs (Incloent-hi dos anys possibles de pròrroga)

 

Susceptible de recurs especial: Si

 

Anuncis d'adjudicació

BOPB de data 29 de desembre de 2014

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.