A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

EXP. 2014/151-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL “PROJECTE DE SANEJAMENT I RECUPERACIÓ DE TERRENYS OCUPATS PER ACTIVITATS MARGINALS AL SECTOR NORD-ORIENTAL DEL PNSC (TM DE MONTCADA I REIXAC)”

(Vegeu observacions al final)

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2014/151-MN

 

Objecte del contracte

Obres d’execució de la primera fase del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac)”

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Sector nord-oriental del Parc Natural de la Serra de Collserola (tm de Montcada i Reixac).

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

272.727,07 euros, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

8.181,81 euros.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El projecte i els  Plecs de clàusules administratives particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació:Fins a les 15h. del 29 d'octubre de 2014.

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

Altres informacions: L’aprovació de l’expedient de la present contractació resta condicionada a la signatura del Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la instal.lació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona.

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 11 de novembre de 2014, a les 10:45h.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dilluns, 24 de novembre de 2014, a les 8:30h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB de data 3 d'octubre de 2014

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte

Mapa àmbits activitats marginals

Mapa TTapioles

Mapa Turó Montcada

Observacions

En relació a la documentació a incorporar al sobre núm. 1, s'informa que el supòsit previst a la clàusula 1.9 (SOBRE NÚM. 1, apartat b) Altres declaracions, penúltim punt), relatiu als criteris de preferència, no és procedent en aquesta licitació.

Si esteu interessats a fer una visita tècnica sobre el terreny, poseu-vos en contacte amb els Serveis Tècnics del Consorci (93 280 06 72 (ext. 212) ) per concertar dia i hora.

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Massachs, Obres i Paisatge, SLU
Data d'adjudicació: 9 de desembre de 2014
Import: 167.000€, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

BOPB de data 30/12/2012

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.