A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/172-PO

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE LA MASIA DE LA SALUT”

 

Estat de la licitació

En tràmit.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2014/172-PO

 

Objecte del contracte

Obres d’execució del “Projecte executiu d’arranjament de la coberta de la masia de la Salut”

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Masia de la Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

136.277,69€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El projecte i els  Plecs de clàusules administratives particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Full de visita degudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en horari de 9’00 a 15’00 hores al telèfon 93 280 06 72 (ext. 212). La no presentació d’aquest full implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 15h. del dia 15 de març de 2017.

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dilluns, 20 de març de 2017, a les 12:30h

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 18 d'abril de 2017, a les 11:30h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 17 de febrer de 2017

 

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte

Protocol d'ambientalització

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.