A -- a

Exp. 2014/178-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DEL “PROJECTE DE SANEJAMENT I RECUPERACIÓ DE TERRENYS OCUPATS PER ACTIVITATS MARGINALS AL SECTOR NORD-ORIENTAL DEL PNSC (TM DE MONTCADA I REIXAC)”

 

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2014/151-MN

 

Objecte del contracte

Obres d’execució de la segona fase del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac)”

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Sector nord-oriental del Parc Natural de la Serra de Collserola (tm de Montcada i Reixac).

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

363.636,36 euros, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

10.909,09 euros.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El projecte i els  Plecs de clàusules administratives particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació:Fins a les 15h. del dia 9 de febrer de 2015.

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 24 de febrer de 2015, a les 9h. 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 10 de març de 2015, a les 9h. 

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 24/12/2014

 

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte

Protocol ambientalització obres

Mapa àmbits activitats marginals

Mapa TTapioles

Mapa Turó Montcada

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Nordvert, SL

Data d'adjudicació: 7 de maig de 2015

Import: 239.999,99€, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

BOPB de data 20/5/2015

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.