A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2015/051-AG

EXP. 2015/051-AG CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE L’ÀREA  DE LLEURE DE LA SALUT, AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2015/051-AG

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació del quiosc de l’àrea de lleure de La Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules economicoadministratives)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Concessió administrativa de l’ús d’un bé de domini públic

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives 

 

Pressupost de la licitació

El cànon anual mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és de mil cinc-cents cinquanta euros (1.550,00 €), IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigirà la constitució de garantía provisional.

 

Garantia definitiva

La garantia definitiva és de 1.138,41 €, quantia del 3% del valor de domini públic ocupat

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules economicoadministratives.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran en horari de 9:30 a 15:00 h., fins a les 15 hores del dia que es compleixin 16 dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules economicoadministratives.

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona-Tel. 93 280 06 72). També es poden enviar per correu (vegeu plec de clàusules economicoadministratives).

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

 

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Pel que fa a l’obertura del sobre núm. 2: 9:26 hores del 28/07/2015.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Pel que fa a l’obertura del sobre núm. 3: 9:00 hores  del 22/09/2015.

 

Publicació als diaris oficials

BOPB. Registre núm.: CVE.Núm. de registre: 022015013218. Data de publicació: 15/05/2015.

Anunci BOPB exposició pública

BOPB. Registre núm.: CVE.Núm. de registre: 022015017743. Data de publicació: 08/07/2015.

Anunci BOPB licitació

BOPB. Registre núm.: CVE. Núm de registre: 022015027836. Data de publicació: 30/12/2015.

Anunci BOPB adjudicació

 

Altres informacions

Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria : www.parcnaturalcollserola.cat

 

Despeses d’anuncis

El contractista estarà obligat  al pagament  de l’import  dels anuncis i d’altres despeses que ocasionin amb motiu  dels tràmits preparatoris i de la formalització del contracte.

 

Documentació associada

Plecs de clàusules economicoadministratives

 

Adjudicació

Data: 25/11/2015

Contractista: SAMUEL MARTÍNEZ CAÑAS

Nacionalitat. Espanyola

Import cànon d’adjudicació: cànon anual de mil cinc-cents setanta-cinc euros (1.575,00 €), IVA exclòs.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.