A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2015/091-AC

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2015/091-AC

 

Objecte del contracte

Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Edifici seu dels Serveis Tècnics – Centre d’Informació del Consorci i altres de l’àmbit; Centre d’Educació Ambiental Can Coll, Viver de Can Borni; Estació Biològica Can Balasc  i zona d’acollida de l’estació biològica. Això no obstant, podrà presentar-se eventualment algun servei extraordinari en altres edificis gestionats directament pel Consorci.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 140.000 €, IVA exclòs.

L'import estimat incloent els dos possibles anys de pròrroga és de 280.000 €, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Categoria A – Grup U – Subgrup 1

 

Altres requisits

Full de visita degudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació  de l’entitat, en horari de 9’30 a 15’30 hores al telèfon 93 280 06 72). La no presentació d’aquest full implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

El dia i hora previst per a la data de visita és el divendres, 4 de setembre de 2015, a les 10:00 h. Aquesta visita començarà a l'edifici seu de l'entitat. La seva ubicació pot consultar-se en aquest enllaç.

A efectes d'organització de la visita, cal confirmar l'assistència mitjançant correu electrònic a l'adreça mdevesa@parccollserola.net o secretaria@parccollserola.net

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9:30 a 15 hores, fins el dia 14 de setembre de 2015. Les proposicions enviades per correu s’hauran de lliurar a l’oficina de correu abans de les 15 hores de l’últim dia de presentació i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei d’Administració i Contractació.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 22 de setembre de 2015, a les 09:15 hores.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 10 de novembre de 2015, a les 9:00 hores.

 

Publicació als diaris oficials:

Anunci DOUE 25/07/2015

Anunci BOE 11/08/2015

Anunci BOPB 29/07/2015

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques

Relació de personal a subrogar

Compromís ciutadà per a la sostenibilitat

Estudi bàsic seguretat i salut

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

 

Adjudicació

Adjudicatari: Gestiser Manteniment, SL

Data d'adjudicació: 9 de desembre de 2015

Import: 130.500 €, IVA exclòs

Data de formalització: 14 de desembre de 2015

Anuncis d'adjudicació

DOUE de data 29/12/2015

BOPB de data 31/12/2015

BOE de data 02/03/2016

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.