A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2015/092-MN

SERVEI DE NETEJA DE BROSSA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicada.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient  2015/092-MN

 

Objecte del contracte

El servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (vegeu clàusula 3 del Plec de clàusules tècniques particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

237.681,82 €, IVA exclòs

 

Garantia provisional

7.130,45€

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars. Es  requereix la classificació següent:

Grup U, subgrup 1, categoria B

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9:30 a 15 hores, fins el dia 14 de setembre de 2015. Les proposicions enviades per correu s’hauran de lliurar a l’oficina de correu abans de les 15 hores de l’últim dia de presentació i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei d’Administració i Contractació.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, tel: 93 280 06 72, fax: 93 280 60 74)

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data d’obertura de les ofertes

 

Obertura de les ofertes:

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 22 de setembre de 2015, a les 09:30 hores.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 10 de novembre de 2015, a les 9:00 hores

 

Publicació a diaris oficials

Anunci DOUE  - Data 19/6/2015

Anunci BOE Data 13/7/2015

Anunci BOPB – Data 29/6/2015

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plecs de clàusules tècniques

Annex 2: Plànol

Protocol d’ambientalització dels treballs forestals a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

Plecs de clàusules administratives particulars

Conveni col.lectiu d'aplicació al personal a subrogar

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació:

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Nordvert, SL

Data d'adjudicació: 10 de desembre de 2015

Import: 177.850,19€, IVA exclòs

Anuncis d'adjudicació

DOUE de data 29/12/2015

BOPB de data 31/12/2015

BOE de data 30/1/2016

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.