A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2015/093-DA

SERVEI D’ACTIVITATS EDUCATIVES DEL PROGRAMA EL CURS AL PARC I EL SERVEI D’ATENCIÓ ALS VISITANTS EN CAP DE SETMANA AL CENTRE D’INFORMACIÓ I CAN COLL I ALTRES EQUIPAMENTS

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2015/093-DA

 

Objecte del contracte

Servei d’activitats educatives del Programa El curs al Parc i el Servei d’atenció als visitants en cap de setmana al Centre d’Informació i al CEA Can Coll i altres equipaments.

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Vegeu el Plec de clàusules tècniques particulars.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 106.666,66 €, IVA exclòs.

L’import estimat incloent l’any de pròrroga és de 186.666,66 €, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No es requereix.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, podeu adreçar-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els plecs són en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Ver plecs de clàusules administratives i tècniques particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 3 de juny de 2015.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta:2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Divendres, 12 de juny de 2015, a les 9h.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 30 de juny de 2015, a les 9h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 18/5/2015

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques.

Nota

El fulletó del Consorci sobre les Propostes educatives adreçades al món escolar que figura com annex al Plec de clàusules tècniques particulars aporta una informació orientativa, sense que els preus que hi consten hagin de ser, en cap cas, tinguts en compte per les empreses licitadors a l’hora d’elaborar els pressupostos. 

Adjudicació

Adjudicatari:  Argelaga, Serveis Ambientals, SL

Data d'adjudicació: 17 de juliol de 2015

Import: 106.666,66 euros , IVA exclòs

Anunci d'adjudicació:

BOPB de data 6/8/2015

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.