A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2015/096-MN

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2016)

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2015/096-MN

 

Objecte del contracte

Obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d’incendis (2016)

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Vegeu el Plec de clàusules tècniques particulars.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 120.000 €, IVA exclòs.

L’import estimat incloent l’any de pròrroga és de 240.000 €, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

3.600€.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, podeu adreçar-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els plecs són en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives i tècniques particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació:Fins les 15 hores del vint-i-sisè dia natural a comptar des de la data de publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si aquest dia coincideix en dissabte o festiu, l’admissió es traslladarà a les 15 hores del dia hàbil següent.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta:2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 30 de juny de 2015, a les 09:00 h.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 14 de juliol de 2015, a les 09:30 h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 26/5/2015

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques.

Protocol per a l'ambientalització de les obres a l'àmbit del PNSC

Adjudicació

Adjudicatari: Excavacions i Manteniment Bernardo, SL

Data d'adjudicació: 13 d'agost de 2015

Import: 120.000€, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.