A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2016/092-MN

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE FRANGES URBANES

Podeu trobar la informació relativa a aquesta licitació al Perfil del Contractant que aquesta entitat té ubicat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya clicant en aquest enllaç.

 

Estat de la licitació

Adjudicada.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient  2016/092-MN

 

Objecte del contracte

El servei de manteniment de franges urbanes dels districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (vegeu clàusula 2 del Plec de clàusules tècniques particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

100.330 €, IVA exclòs

 

Garantia provisional

No es requereix

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9:30 a 15 hores, fins el dia 26 de maig de 2016. Les proposicions enviades per correu s’hauran de lliurar a l’oficina de correu abans de les 15 hores de l’últim dia de presentació i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei d’Administració i Contractació.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, tel: 93 280 06 72, fax: 93 280 60 74)

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data d’obertura de les ofertes

 

Obertura de les ofertes:

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dilluns, 30 de maig de 2016, a les 9:00h.

Data i hora d'obertura del sobre núm. 3:

Divendres, 10 de juny de 2016, a les 12:45h.

 

Publicació a diaris oficials

Anunci BOPB – Data 10 de maig de 2016

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plecs de clàusules tècniques

Protocol d’ambientalització dels treballs forestals a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

Plecs de clàusules administratives particulars

Mapa franges Horta-Guinardó

Mapa franges Nou Barris

Mapa franges Districte V

Classificació de les proposicions i requeriment de la documentació

Edicte

Edicte 2

Adjudicació

Adjudicatari: Talher, SA

Data d'adjudicació: 21 de juliol de 2016

Import: 100.330€, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

BOPB de 29 d'agost de 2016

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.