A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2016/101-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE DE SANEJAMENT I RECUPERACIÓ DE TERRENYS OCUPATS PER ACTIVITATS MARGINALS AL SECTOR NORD-ORIENTAL DEL PNSC (TM DE MONTCADA I REIXAC) - 2016

 

Estat de la licitació

Adjudicat

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2016/101-MN

 

Objecte del contracte

Obres d’execució del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac) - 2016”

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Sector nord-oriental del Parc Natural de la Serra de Collserola (tm de Montcada i Reixac).

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

181.817,72euros, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El projecte i els  Plecs de clàusules administratives particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 15 hores del 9 de novembre de 2016.

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

15 de novembre de 2016, a les 10:00 hores

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

2 de desembre de 2016, a les 11:00 hores

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 14 d'octubre de 2016

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte

Plànols

Protocol d'ambientalització

Adjudicació

Adjudicatari: Massachs, Obres i Paisatge, SLU

Data d'adjudicació: 21/12/2016

Import: 103.635€, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació:

BOPB de data 10 de febrer de 2017

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.