A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/023-AC

EXP. 2017/023-AC ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA-RESTAURANT UBICAT A L’EDIFICI SEU DEL CENTRE D’INFORMACIÓ –SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA


Estat de la licitació

Obert

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2017/023-AG

 

Objecte del contracte

Arrendament del servei del bar-cafeteria-restaurant ubicat a l’edifici seu del Centre d’Informació –Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Tipus de contracte: Contracte administratiu especial

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives particulars

 

Pressupost de la licitació

El cànon mínim per a la utilització que servirà de base a la licitació és de tres mil tres-cents euros (3.300 €), IVA exclòs

 

Garantia provisional

D’acord amb el que s’estableix a l’article 103 de la LCSP es dispensarà de la garantía provisional.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules econòmicoadministratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives particulars

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 15h. del dia 29/05/2017
Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives particulars
Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona-Tel. 93 280 06 72) en horari de 8 a 15 hores. També es poden enviar per correu (Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives particulars).

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Carretera de l’Església, 92
08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

A les 11:15 hores del dia 06/06/2017.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

A les 12:30 hores del dia 20/06/2017.

 

Publicació als diaris oficials

BOPB. Registre núm.: 022017008421. Data publicació: 12/05/2017


Anunci de licitació

 

Altres informacions

Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria : www.parcnaturalcollserola.cat

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de cinc-cents euros (500 €) les despeses derivades de la publicació de la licitació als diaris oficials.

 

Documentació associada

Plecs de clàusules econòmicoadministratives
 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.