A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/107-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE BROSSA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (2018-2019)

QUADRE V/user/ed/quadresvalor.pdfALORACIONS

NOTA D’ACLARIMENT

En relació a la clàusula 1.15 del plec de clàusules administratives particulars regidor de la contractació, es fa constar que es consideraran ofertes anormals les que superin en un 10% a la baixa la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques. No obstant això, per considerar l’oferta com a anormal o desproporcionada cal tenir present no només el preu en sentit estricte sinó també la memòria descriptiva del servei a executar i les millores tècniques, amb les corresponents avaluacions econòmiques sobre la contractació

AVÍS 

EN DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2017, S'HA SUBSCRIT UN CONVENI COL.LECTIU NOU PER ALS TREBALLADORS QUE PRESTEN ACTUALMENT EL SERVEI. PODEU CONSULTAR-LO TOT SEGUIT: 

Conveni col.lectiu

AVÍS DE 23/11/2017

COM A COMPLEMENT DE LA INFORMACIÓ RELATIVA AL CONVENI COL.LECTIU NOU PER ALS TREBALLADORS QUE PRESTEN ACTUALMENT EL SERVEI, US INFORMEM QUE L'EMPRESA ACTUAL ENS HA FET AVINENT QUE ELS SOUS DELS TREBALLADORS S'HAN INCREMENTAT AL VOLTANT DEL 5% I QUE LA TAULA SALARIAL QUE FIGURA A LA PART FINAL DEL CONVENI ÉS PER A NOVES INCORPORACIONS DE PERSONAL AL CONTRACTE, PERÒ NO EL SOU ACTUAL DELS TREBALLS QUE PRESTEN EL SERVEI.

EL NOU SOU CONSTA ALS ACORDS PARTICULARS QUE PODEU CONSULTAR A CONTINUACIÓ:

ACORD 0

ACORD 1

ACORD 2

ACORD 3

ACLARIMENT

LA MODIFICACIÓ SALARIAL DERIVADA DE LA SIGNATURA D'UN CONVENI COL·LECTIU NOU PER AL PERSONAL QUE PRESTA ACTUALMENTE EL SERVEI NO AFECTA NI EL PRESSUPOST NI ELS PREUS UNITARIS MÀXIMS DE LA LICITACIÓ.

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/107-MN

 

Objecte del contracte

El servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola (2018-2019)

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Vegeu plec de clàusules tècniques particulars

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

475.364€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 15h. del 30 de novembre de 2017

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Se celebrarà el proper dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 9:15 hores.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Tindrà lloc el proper dimecres, 20 de desembre de 2017, a les 10:00 hores.

Publicació als diaris oficials:

BOPB de: 26/10/2017

BOE de 30/10/2017

DOUE de 21/10/2017

 

Despeses d’anuncis

L’import dels anuncis serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques particulars

Quadre explicatiu despesa treballadors a subrogar

Mapa

Protocol d’ambientalització dels treballs forestals a l’àmbit del PNSC

DEUC

Guia DEUC

Adjudicació

Adjudicatari: Nordvert, SL

Data d'adjudicació: 17/1/2018

Import: 374.824,52€, IVA exclòs

ANUNCIS

DOUE de 13/3/2018

BOE de 19/3/2018

BOPB de 14/3/2018

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.