A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/129-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I EXECUCIÓ DE FRANGES URBANES PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS TERMES MUNICIPALS DE BARCELONA I MOLINS DE REI-2017

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/129-MN

 

Objecte del contracte

El manteniment i execució de franges urbanes per a la prevenció d’incendis forestals als termes municipals de Barcelona i Molins de Rei- 2017

 

Divisió per lots

Sí, dos

 

Lloc d’execució

Vegeu plec de clàusules tècniques, terme municipal de Barcelona (Lot 1) i Molins de Rei (lot 2)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

223.505,05€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Altres requisits

Cal efectuar una visita tècnica obligatòria. Per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació de l’entitat, en horari de 9:30 a 15:00 hores al telèfon 93 280 06 72. La no presentació del full de visita degudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 15h. del 25 d’octubre de 2017

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Divendres, 27 d'octubre de 2017, a les 12h.

Dijous, 2 de novembre de 2017, a les 9h. tindrà lloc l'obertura del sobre núm. 2 corresponent a l'oferta aportada per Treballs Forestals Pressegué, SL 

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dijous, 2 de novembre de 2017, a les 11:30h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 28/09/2017

BOE Data de publicació: 30/09/2017

DOUE de 19/9/2017

 

Despeses d’anuncis

L’import dels anuncis serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques particulars

Protocol ambientalització

Reglament treballs silvícoles

DEUC

Guia DEUC

 

ADJUDICACIÓ

Adjudicatari: Talher, SA

Data d'adjudicació: 16/11/2017

Import:

Lot 1: 

Manteniment franja urbana. Preu unitari, IVA exclòs: 593,38€/Ha.

Despesa estimada 90.127,71€, IVA exclòs

Lot 2:

Execució de franja nova. Preu unitari, IVA exclòs: 2.695,89€/Ha. 

Tractament de canya: Preu unitari, IVA exclòs: 23,11€/m2

Despesa estimada: 57.209,14€, IVA exclòs

Data de formalització: 19/12/2017

Anuncis:

BOPB de 17/1/2018

DOUE de 16/1/2018

BOE de 29/1/2018

BOE de 10/2/2018 (lot 2)

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.