A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp.2017/134-POU

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE D’ARRANJAMENT D’ACCESSOS I SENYALÍSTICA DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA DES DE BARCELONA”

 

Estat de la licitació

Obert

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/134-POU

 

Objecte del contracte

Obres d’execució del “Projecte d’arranjament d’accessos i senyalística del Parc Natural de la Serra de Collserola des de Barcelona”

 

Divisió per lots

 

Lots

Lot 1: Arranjament de camins

Lot 2: Instal.lació de senyals d’identificació

Lot 3: Arranjament d’accessos

 

Lloc d’execució

Veieu Projecte (accessos al Parc Natural de la Serra de Collserola des dels districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Veieu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

176.191,73€,IVA exclòs

Lot 1: setanta-sis mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb vint-i-set cèntims (76.684,27€), IVA exclòs.

Lot 2: trenta-un mil sis-cents quaranta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (31.643,29€), IVA exclòs.

Lot 3: seixanta-set mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb disset cèntims (67.864,17€)

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Veieu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Veieu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: 07/12/2017.

 

Documentació a presentar: Veieu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Tindrà lloc el proper dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 9:15 hores.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Tindrà lloc el proper dimecres, 20 de desembre de 2017, a les 10:00 hores.

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 10/11/2017

 

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte (100 mb)

Protocol d’ambientalització a les obres a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

Declaració Responsable

 

Adjudicació

LOT 1: ARRANJAMENT DE CAMINS

Adjudicatari: Negocios Puerto 1975, SL

Data adjudicació: 26/01/2018

Data formalització: 29/01/2018

Import: 74.024,74€ (IVA inclòs)

 

LOT 2: INSTAL·LACIÓ DE SENYALS D'IDENTIFICACIÓ

Adjudicatari: Dilart Aplicacions de Senyalització, SL

Data adjudicació: 26/01/2018

Data formalització: 29/01/2018

Import: 30.636,51€ (IVA inclòs)

LOT 3: ARRANJAMENT D'ACCESSOS

Adjudicatari: Negocios Puerto 1975, SL

Data adjudicació: 26/01/2018

Data formalització: 29/01/2018

Import: 54.140,94€ (IVA inclòs)

 

Anunci adjudicació

Anunci BOPB de data 12/02/2018

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.