protegit Eriçó clar
Erizo moruno Atelerix algirus
molt escàs
Molt rar.
imatge protegit Eriçó fosc Erizo europeo occidental Erinaceus europaeus
comú
Espècie molt atropellada.
Musaranya nana o musaranyeta
Musarañita Suncus etruscus
comú
El mamífer més petit del món. 5-7 cm.
imatge Musaranya comuna Musaraña común Crocidura russula
comú
imatge protegit Ratpenat de ferradura gran Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum
molt escàs
protegit Ratpenat de cova
Muerciélago de cueva Miniopterus screibersi
comú
protegit Ratpenat dels graners
Murciélago de huerta Epseticus serotinus
comú
En colònies, dins coves
protegit Rata pinyada pipistrella nana
Murciélago enano mediterráneo Pipistrellus pygmaeus
comú
El rat penat més petit d'Europa.
protegit Rata pinyada de vores clares
Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhli
comú
Força forestal.
imatge protegit Rata pinyada pipistrella comuna Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus
comú
protegit Rat penat de cua llarga
Murciélago rabudo Tadarida teniotus
poc frequent
El més gran d'Europa.
imatge Conill de bosc Conejo Oryctolagus cuniculus
comú
protegit Esquirol
Ardilla roja Sciurus vulgaris
comú
Espècie molt atropellada.
imatge Rata cellarda Lirón careto Eliomys quercinus
molt escàs
Situació actual poc coneguda.
imatge Ratolí de bosc Ratón de campo Apodemus sylvaticus
molt abundant
El mamífer més abundant del Parc.
imatge Rata negra Rata negra Rattus rattus
poc frequent
Cada cop més escasa.
imatge Rata comuna Ratón común Rattus norvegicus
molt abundant
imatge Ratolí domèstic Ratón casero Mus musculus
molt abundant
Ratolí mediterrani
Ratón moruno Mus spretus
comú
imatge Talpó vulgar Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus
poc frequent
Es detecta per les talperes, però no és pas un talp.
imatge Guineu Zorro común Vulpes vulpes
comú
Molt perseguida per l'home.
imatge Fagina Garduña Martes foina
molt escàs
Distribució actual poc coneguda.
imatge Mostela Comadreja Mustela nivalis
comú
Sobretot al voltant de les masies.
Visó americà
Visón americano Mustela vison
introduida
Primera citació: estiu 1998.
imatge Toixó Tejón común Meles meles
comú
En regressió al Parc.
imatge Geneta Gineta común Genetta genetta
comú
Sovint detectat per les latrines.
imatge Porc senglar Jabalí Sus scrofa
molt abundant
En expansió des dels anys setanta.
protegit Cabusset
Zampullín chico Tachybaptus ruficollis
sedentari nidificant ocasional
Va nidificar a la Pedrera del Papiol.
imatge protegit Bernat pescaire Garza real Ardea cinerea
hivernant de pas molt escàs
Ocell espectacular. Gairebé sempre prop de l'aigua.
imatge Ànec coll-verd Ánade azulón Anas platyrhynchos
sedentari molt escàs
protegit Arpella vulgar
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus
de pas molt abundant
Típic en migració de tardor.
imatge protegit Esparver vulgar Gavilán común Accipiter nisus
sedentari hivernant de pas comú
De 10 a 12 parelles nidificants.
imatge protegit Astor Azor común Accipiter gentilis
sedentari hivernant de pas poc frequent
3/4 parelles nidificants els darrers anys.
imatge protegit Aligot vesper Abejero europeo Pernis apivorus
de pas molt abundant
El gran protagonista de la migració de tardor. Màxim número d'ex. observats en un dia: 538 (13-9-93).
Aligot comú
Busardo ratonero Buteo buteo
sedentari hivernant de pas molt escàs
3/5 nidificants. En regressió, com a nidificant, els darrers anys (2000-2004).
protegit Àguila marcenca
Culebrera europea Circaetus gallicus
estival de pas molt escàs
Trobada per primera vegada una parella nidificant al parc la primavera del 2003.
protegit Àguila pescadora
Águila pescadora Pandion haliaetus
de pas poc frequent
Migrador regular durant la tardor.
imatge protegit Xoriguer Comú Cernícalo vulgar Falco tinnunculus
sedentari de pas comú
Sempre per sobre dels espais oberts.
protegit Falcó mostatxut
Alcotán europeo Falco subbuteo
estival de pas poc frequent
Possiblement, 1 parella nidificant.
imatge protegit Falcó pelegrí Halcón peregrino Falco peregrinus
sedentari hivernant de pas poc frequent
Darrerament s'observen joves, al parc, tot l'any.
imatge Perdiu roja Perdiz roja Alectoris rufa
sedentari poc frequent
Població actual basada en repoblacions dels caçadors.
imatge Faisà Faisán vulgar Phasianus colchicus
sedentari introduida
Introduït pels caçadors. Cria ocasionalment.
imatge Polla d'aigua Gallineta común Gallinula chloropus
sedentari comú
En rieres i grans basses.
Fredeluga
Avefría europea Vanellus vanellus
hivernant de pas molt escàs
En hiverns molt freds, a la Plana del Castell de Cerdanyola.
imatge Becada Chocha perdiz Scolopax rusticola
hivernant de pas poc frequent
Normalment localitzat, a l'hivern, dins els boscos més ombrívols.
Gavina vulgar
Gaviota reidora Larus ridibundus
de pas poc frequent
imatge Gavià argentat Gaviota patiamarilla Larus michahellis
de pas molt abundant
Cada dia remunten la vall del Llobregat.
protegit Colom roquer (domèstic)
Paloma bravía Columba livia
sedentari molt abundant
imatge Tudó Paloma torcaz Columba palumbus
sedentari hivernant de pas molt abundant
El típic colom de bosc.
imatge protegit Tórtora turca Tórtola turca Streptopelia decaocto
sedentari comú
En expansió des dels parcs i jardins urbans.
imatge Tórtora Tórtola europea Streptopelia turtur
estival de pas comú
Cant monòton típic de l'estiu en pinedes.
Cotorreta gris
Cotorra de Argentina Myopsitta monachus
sedentari poc frequent introduida
Sempre vorejant zones urbanes.
imatge protegit Cucut Cuco común Cuculus canorus
estival de pas poc frequent
Tothom el coneix pel cant. Mida mitjana a gran.
imatge protegit Òliba Lechuza común Tyto alba
sedentari molt escàs
Pràcticament extingit al parc per la pèrdua de conreus i atropellaments.
imatge protegit Mussol banyut Búho chico Asio otus
sedentari molt escàs
Típiques orelles distintives.
imatge protegit Duc Búho real Bubo bubo
sedentari molt escàs
Una parella al parc. Víctime del furtivisme.
imatge protegit Gamarús Cárabo común Strix aluco
sedentari comú
Abundant als boscos. Cant distintiu.
imatge protegit Xot Autillo europeo Otus scops
estival de pas comú
A l'estiu, cant distintiu que es confón amb el tòtil, un amfibi.
imatge protegit Mussol comú Mochuelo común Athene noctua
sedentari comú
En paisatges agrícoles. Sovint se'l veu de dia.
imatge protegit Enganyapastors Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus
estival de pas comú
Crepuscular i nocturna.
imatge protegit Siboc Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis
estival de pas poc frequent
Localitzat al SO del parc.
imatge protegit Ballester Vencejo real Apus melba
estival de pas comú
Molt sorollós en migració.
imatge protegit Falciot negre Vencejo común Apus apus
estival de pas molt abundant
protegit Blauet
Martín pescador Alcedo athis
hivernant de pas ocasional
Només en cursos d'aigua, cercant peixos.
protegit Abellarol
Abejaruco común Merops apiaster
estival de pas poc frequent
Colònies en talussos entre conreus a la vall del Llobregat.
imatge protegit Puput Abubilla Upupa epops
estival hivernant de pas comú
Típic dels paisatges agrícoles.
imatge protegit Colltort Torcecuello Jynx torquilla
estival hivernant de pas poc frequent
Se l'escolta més que no pas se'l veu.
imatge protegit Picot verd Pito real Picus viridis
sedentari comú
El picot més freqüent. Crit distintiu.
imatge protegit Picot garser gros Pico picapinos Picoides major
sedentari hivernant poc frequent
Es troba en clara expansió al parc. Hi nidifiquen diverses parelles des del 2000.
Alosa vulgar
Alondra común Alauda arvensis
hivernant de pas poc frequent
protegit Cotoliu
Totovía Lullula arborea
hivernant de pas poc frequent
Apareix en àrees recentment incendiades.
protegit Cogullada vulgar
Cogujada común Galerida cristata
sedentari molt escàs
Algunes parelles a la Plana del Castell de Cerdanyola.
protegit Terrerola vulgar
Terrera común Calandrella brachydactyla
hivernant de pas molt escàs
A l'hivern als camps de la Plana del Castell de Cerdanyola.
imatge protegit Oreneta vulgar Golondrina común Hirundo rustica
estival de pas poc frequent
En ambients rurals. Actualment en regressió com a nidificant.
imatge protegit Oreneta cuablanca Avión común Delichon urbica
estival de pas molt abundant
imatge protegit Titella Bisbita común Anthus pratensis
hivernant de pas comú
imatge protegit Cuereta blanca Lavandera blanca Motacilla alba
sedentari hivernant de pas comú
protegit Cuereta torrentera
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea
sedentari hivernant de pas comú
imatge protegit Cuereta groga Lavandera boyera Motacilla flava
de pas molt escàs
imatge protegit Cargolet Chochín Troglodytes troglodytes
sedentari comú
imatge protegit Pardal de bardissa Acentor común Prunella modularis
hivernant de pas comú
No és un pardal sinó un insectívor.
imatge protegit Pit-roig Petirrojo Erithacus rubecula
sedentari hivernant de pas molt abundant
Molt confiat. A l'hivern és freqüent arreu del parc.
imatge protegit Rossinyol Ruiseñor común Luscinia megarhynchos
estival de pas comú
Més abundant a les bardisses que no pas al bosc.
imatge protegit Cotxa cua-roja Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus
estival de pas molt escàs
Poques parelles nidificants. Cria molt local al vessant barceloní del parc, ctra. de les Aigües.
imatge protegit Cotxa fumada Colirrijo tizón Phoenicurus ochruros
sedentari hivernant de pas poc frequent
Crien unes poques parelles al parc.
protegit Bitxac comú
Tarabilla común Saxicola torquata
sedentari comú
Lligat a prats i conreus.
protegit Còlit ros
Collalba rubia Oenanthe hispanica
estival de pas nidificant molt escàs
Antic nidificant. Es desconeix actualment la seva cria. Darrer any conegut de nidificació, 1986. Afavorit pels incendis dels prats secs.
imatge protegit Merla blava Roquero solitario Monticola solitarius
sedentari poc frequent
3 parelles a la Serra: ctra. de les Aigües, pedrera de Sta. Creu d'Olorda i pedrera de la Mina Berta.
imatge Merla Mirlo común Turdus merula
sedentari hivernant molt abundant
Sovint canta en dies grisos i al capvespre.
imatge Tord comú Zorzal común Turdus philomelos
sedentari hivernant de pas comú
Cria als boscos més humits del parc. A l'hivern en conreus arbrats.
imatge protegit Trist Buitrón Cisticola juncidis
sedentari comú
Típic vol ondulat. Veu suau tsit-tsit.
imatge protegit Rossinyol bord Ruiseñor bastardo Cettia cetti
sedentari comú
Cant potent des de fondals i riberes.
imatge protegit Bosqueta vulgar Zarcero común Hippolais polyglotta
estival de pas comú
Típic de bardisses assolellades.
imatge protegit Tallareta cuallarga Curruca rabilarga Sylvia undata
sedentari hivernant de pas comú
Brolles i màquies baixes.
imatge protegit Tallarol de garriga Curruca carrasqueña Sylvia cantillans
estival de pas comú
Típic d'alzinars i màquies.
imatge protegit Tallarol gros Curruca mosquitera Sylvia borin
estival de pas comú
Arriba ben entrada la primavera.
imatge protegit Tallarol de casquet Curruca capirotada Sylvia atricapilla
sedentari hivernant de pas molt abundant
Cant sonor i musical. A l'hivern, present arreu.
imatge protegit Tallarol capnegre Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala
sedentari molt abundant
Veu rasposa, molt comú en ambients arbustius.
imatge protegit Tallarol emmascarat Curruca mirlona Sylvia hortensis
estival de pas molt escàs
Cria molt local al NE i SW del parc. Població màxima estimada en 8 parelles.
imatge protegit Mosquiter pàl·lid Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli
estival de pas comú
Estival a les pinedes.
imatge protegit Mosquiter comú Mosquitero común Phylloscopus collybita
sedentari hivernant de pas comú
Rouredes i riberes. A l'hivern tota mena d'ambients.
imatge protegit Reietó Reyezuelo senzillo Regulus regulus
hivernant de pas poc frequent
Només alguns hiverns en pinedes. Molt petit.
imatge protegit Bruel Reyezuelo listado Regulus ignicapillus
sedentari comú
Sempre amagat dins del sotabosc dens. Amb el reietó és l'ocell més petit d'Europa. 9 cm.
imatge protegit Mastegatatxes Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca
de pas poc frequent
Molt visible en migració la primera quinzena de març.
protegit Papamosques gris
Papamoscas gris Muscicapa striata
estival de pas comú
Espècie molt discreta.
imatge protegit Mallerenga emplomallada Herrerillo capuchino Parus cristatus
sedentari molt abundant
L'ocell més freqüent a les pinedes.
imatge protegit Mallerenga blava Herrerillo común Parus caeruleus
sedentari molt abundant
Molt comú a les rouredes.
imatge protegit Mallerenga carbonera Carbonero común Parus major
sedentari molt abundant
Cant sonor i familiar arreu del parc.
imatge protegit Mallerenga petita Carbonero garrapinos Parus ater
sedentari comú
Li agraden les pinedes de repoblació.
imatge protegit Mallerenga cuallarga Mito Aegithalos caudatus
sedentari molt abundant
Sovint en grups familiars.
imatge protegit Raspinell comú Agateador común Certhia brachydactyla
sedentari comú
S'enfila pels troncs dels arbres en espiral.
protegit Botxí
Alcaudón real Lanius meridionalis
sedentari hivernant molt escàs
Nou parelles al 2000. Actualment en regressió com a nidificant. Necessita tranquil·litat. Força gran: 24 cm.
protegit Capsigrany
Alcaudón común Lanius senator
estival de pas molt escàs
Cada cop més com a reproductor. 19 cm.
imatge Estornell vulgar Estornino pinto Sturnus vulgaris
sedentari hivernant comú
imatge Estornell negre Estornino negro Sturnus unicolor
sedentari poc frequent
Colonitzador recent.
imatge protegit Oriol Oropéndola Oriolus oriolus
estival de pas comú
Cant aflautat. Mascle molt espectacular.
imatge Gaig Arrendajo Garrulus glandarius
sedentari molt abundant
Sorollós al bosc. Aspecte inconfusible.
imatge Garsa Urraca Pica pica
sedentari molt abundant
Omnipresent en ambients humanitzats.
Corb
Cuervo Corvus corax
sedentari poc frequent
1 sola parella nidificant.
imatge Pardal comú Gorrión común Passer domesticus
sedentari molt abundant
Sempre lligat a llocs urbanitzats.
imatge Pardal xarrec Gorrión molinero Passer montanus
sedentari comú
Només en ambients rurals. En regressió.
imatge Rossinyol del Japó Ruiseñor del Japón Leiothrix lutea
sedentari comú introduida
Espècie exòtica en gran expansió. Nidifica a la zona de la Rierada, al torrent de les Tres Serres i a la vall de St. Feliu, i cada vegada s'esten més.
protegit Pinsà comú
Pinzón vulgar Fringilla coelebs
sedentari hivernant de pas molt abundant
Molt abundant a l'hivern en conreus. Nidifica al bosc.
imatge protegit Durbec Picogordo Coccothraustes coccothraustes
hivernant de pas poc frequent
Li agraden els lledoners. Fàcil d'observar al voltant de can Canaletes.
imatge Gafarró Verdecillo Serinus serinus
sedentari molt abundant
Un dels cants més familiars a la primavera.
imatge protegit Lluer Lúgano Carduelis spinus
hivernant de pas comú
A l'hivern sobre borrons de caducifolis.
imatge Verdum Verderón común Carduelis chloris
sedentari comú
Més abundant en jardins i arbredes que no pas al bosc.
imatge Cadernera Jilguero Carduelis carduelis
sedentari comú
Típicament sobre els cards.
imatge protegit Pinsà borroner Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula
hivernant de pas poc frequent
A l'hivern especialment en arbres de ribera.
protegit Passerell comú
Pardillo común Carduelis cannabina
sedentari hivernant de pas molt escàs
Es desconeix si nidifica actualment. A l'hivern més abundant en ambients oberts.
imatge protegit Trencapinyes Piquituerto común Loxia curvirostra
sedentari hivernant de pas poc frequent
Nidificacions segures el 1987 i el 1990. Presència variable segons l'abundància de pinyes.
imatge protegit Gratapalles Escribano soteño Emberiza cirlus
sedentari comú
Sovint canta sobre els arbres en ambients agrícoles.
protegit Sit negre
Escribano montesino Emberiza cia
hivernant de pas poc frequent
protegit Corb marí gros
Cormorán grande Phalacrocorax carbo
Cada cop més present a la vall del Llobregat.
protegit Martinet de nit
Martinete común Nyticorax nyticorax
11 ex. Parc del Laberint, tardor 1976.
protegit Esplugabous
Garcilla bueyera Bubulcus ibis
protegit Martinet blanc
Garceta común Egretta garzetta
Un exemplar: riera de Sant Cugat. Setembre, 1997.
protegit Cigonya negra
Cigüeña negra Ciconia nigra
Gairebé s'observa cada tardor des del turó de la Magarola.
protegit Cigonya blanca
Cigüeña blanca Ciconia ciconia
En migració, el mes d'agost.
protegit Flamenc
Flamenco común Phoenicopterus ruber
Una única citació al parc. Un exemplar en pas pel turó de la Magarola.
Oca vulgar
Ánsar común Anser anser
7 ex. 9-10-93
protegit Aufrany
Alimoche común Neophron percnopterus
Una única citació al parc, un exemplar jove per sobre el turó de la Magarola: 18-9-2014.
protegit Voltor comú
Buitre leonado Gyps fulvus
Quatre citacions: 11-9-93, 25-9-94, 11-9-96, 10-10-96.
protegit Milà negre
Milano negro Milvus migrans
protegit Milà reial
Milano real Milvus milvus
protegit Arpella pàl·lida
Aguilucho pálido Circus cyaenus
protegit Esparver cendrós
Aguilucho cenizo Circus pygargus
protegit Arpella pàl·lida russa
Aguilucho papialbo Circus macrourus
Una citació al turó de la Magarola: tardor del 2003.
protegit Àguila cuabarrada
Águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus
Una parella d'adults a Puig d'Olorda-C. Ferriol: 22-8-2004, i un jove: 10-9-2004.
protegit Àguila calzada
Aguililla calzada Hieraaetus pennatus
Una citació a l'hivern del 1995 (27-11-1995). 55 ex. junts, 19-10-1997.
protegit Àguila cridanera
Águila moteada Aquila clanga
2 citacions en pas pel parc
protegit Àguila daurada
Águila real Aquila chrysaetos
2 joves: 15-9-77 i tardor 1996.
protegit Àguila imperial ibèrica
Águila imperial ibérica Aquila adalberti
Una citació d'un jove. Al turó de la Magarola. Tardor del 2003.
protegit Xoriguer petit
Cernícalo primilla Falco naumenni
Una sola citació al parc. 30-9-1997.
protegit Falcó de la reina
Halcón de Eleonora Falco eleonorae
Darrerament s'observen al parc, des de juliol a començaments de setembre.
protegit Esmerla
Esmerejón Falco columbarius
Guatlla
Codorniz común Coturnix coturnix
protegit Rascló
Rascón europeo Rallus aquaticus
Dues úniques citacions: torrent de la Salamandra, 19-5-86 i riera de St. Cugat-C. Canaletes: hivern del 2000.
protegit Fotja
Focha común Fulia atra
2 ex. atropellats Túnels de Vallvidrera. Hivern 1991.
protegit Grua
Grulla común Grus grus
protegit Tòrlit
Alcavarán común Burhinus oecdinemus
protegit Perdiu de mar
Canastera común Glareola pratincola
Una sola citació: Turó de la Magarola, 23-9-97.
Becadell comú
Agachadiza común Gallinago gallinago
Una sola citació, 31-12-80.
Xixella
Paloma zurita Columba oenas
Cotorra de Kramer
Cotorra de Kramer Psittacula krameri
protegit Cucut reial
Críalo europeo Clamator glandarius
Possiblement extingit com a nidificant a la serra.
protegit Falciot pàl·lid
Vencejo pálido Apus pallidus
protegit Gaig blau
Carraca Coracias garrulus
protegit Cogullada fosca
Cogujada montesina Galerida theklae
protegit Roquerol
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris
protegit Oreneta de ribera
Avión zapador Riparia riparia
protegit Oreneta cua-rogenca
Golondrina dáurica Hirundo daurica
Només tres citacions al parc.
protegit Trobat
Bisbita campestre Anthus campestris
Diverses citacions al parc: 2-5-81, 8-4-82, 24-4-82, i darrerament observat, amb regularitat al turó de la Magarola, durant el pas de tardor.
protegit Grasset de muntanya
Bisbita ribereño alpino Anthus spinoletta
protegit Piula gola-roja
Bisbita gorgirrojo Anthus cervino
Una sola citació: Forat del Vent. 3-5-96.
protegit Piula dels arbres
Bisbita arboreo Anthus trivialis
protegit Cercavores
Acentor alpino Prunella collaris
Alguns hiverns observats individus sedimentats a la carena de St. Pere Martir i Puig d'Olorda.
imatge protegit Bitxac rogenc Tarabilla norteña Saxicola rubetra
protegit Còlit gris
Collalba bris Oenanthe oenanthe
protegit Merla roquera
Roquero rojo Monticola saxatilis
Cinc observaciona al parc.
protegit Merla de pit blanc
Mirlo capiblanco Turdus torquatus
Griva cerdana
Zorzal real Turdus pilaris
Tord ala-roig
Zorzal alirrojo Turdus iliacus
Griva
Zorzal charlo Turdus viscivorus
protegit Boscaler pintat gros
Buscarla pintoja Locustella naevia
protegit Boscarla de canyar
Carricero común Acrocephalus scirpaceus
protegit Balquer
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus
protegit Bosqueta icterina
Zarcero icterino Hippolais icterina
1 sola citació: anellat a can Ferriol. 14-9-96.
protegit Tallarol trencamates
Curruca tomillera Sylvia conspicillata
Registrada 9 cops al parc.
protegit Tallareta vulgar
Curruca zarcera Sylvia communis
protegit Mosquiter xiulaire
Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix
protegit Mosquiter de passa
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus
protegit Mallerenga d'aigua
Carbonero palustre Parus palustris
Una sola citació a can Masdeu. 13-2-83
protegit Teixidor
Pájaro moscón Remiz pendulinus
Una sola citació al parc.
protegit Escorxador
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio
6 citacions al parc.
protegit Trenca
Alcaudón chico Lanius minor
Dues úniques citacions: 7-9-77, 15-3-80
protegit Gralla de bec vermell
Chova piquirroja Pyrrohocorax pyrrohocorax
Una sola citació. Sta. Creu d'Olorda, 27-9-98
Gralla
Grajilla Corvus monedula
Cornella
Corneja grande Corvus corone
protegit Bec de corall senegalès
Pico de coral del Senegal Estrilda astrild
Localitzat a can Borrell, riera de Sant Cugat i can Ferriol.
protegit Pinsà mec
Pinzón real Fringilla montifringilla
protegit Llucareta
Verderón serrano Serinus citrinella
Dues úniques citacions al parc: 19-11-76, 6-12-80
protegit Cruixidell
Triguero Miliaria calandra
protegit Verderola
Escribano cerillo Emberiza citrinella
Tres citacions: 19-11-76, 20-11-76, 6-12-80
protegit Hortolà
Escribano hortelano Emberiza hortulana
Poques citacions al SE del parc.
protegit Repicatalons
Escribano palustre Emberiza schoeniclus
Diverses citacions durant el pas de tardor.
imatge protegit Tortuga mediterrània Tortuga mediterránea Testudo hermanni
introduida
Regularment introduïda per particulars.
protegit Tortuga de rierol
Galápago leproso Mauremys leprosa
introduida
Alliberada per particulars.
protegit Tortuga d'estany
Galápago europeo Emys orbicularis
introduida
Introduïda ocasionalment.
imatge Tortuga de Florida Tortuga de Florida Trachemys scripta
introduida
Espècie exòtica. Resulta molt perjudicial per als amfibis.
imatge protegit Dragó comú Salamanquesa común Tarentola mauritanica
comú
Murets i construccions agrícoles, però també dins de cases.
imatge protegit Dragó rosat Salamanquesa rosada Hemidactylus turcicus
molt escàs
Només a les parts més baixes.
protegit Serp de vidre
Lución Anguis fragilis
comú
Llocs ombrívols. No és una serp!
imatge protegit Sargantana ibèrica Lagartija ibérica Podarcis hispanica
molt abundant
Present arreu.
protegit Llangardaix ocel·lat
Lagarto ocelado Lacerta lepida
poc frequent
Cada cop més rar a Collserola.
imatge protegit Sargantaner gros Lagartija colilarga Psammodromus algirus
comú
protegit Sargantaner petit
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus
poc frequent
Només en ambients molt oberts.
imatge protegit Serp d'aigua Culebra viperina Natrix maura
comú
La serp d'aigua més freqüent.
imatge protegit Serp de collaret Culebra de collar Natrix natrix
molt escàs
imatge protegit Serp blanca Culebra de escalera Elaphe scalaris
comú
Típic disseny diferent en joves i adults.
imatge protegit Serp verda Culebra bastarda Malpolon monspessulanus
comú
Pot superar els 150 cm.
protegit Serp llisa meridional
Culebra lisa meridional Coronella girondica
poc frequent
protegit Escurçó ibèric
Víbora hocicuda Vipera latasti
molt escàs
Pràcticament desaparegut a Collserola.
imatge protegit Salamandra Salamandra común Salamandra salamandra
comú
Fonts i rierols en valls ombrívoles.
protegit Tritó palmat
Tritón palmeado Triturus helveticus
molt escàs introduida
Alliberat ocasionalment al parc.
protegit Tritó verd
Tritón jaspeado Triturus marmoratus
molt escàs introduida
Alliberat al parc.
imatge protegit Tòtil Sapo partero común Alytes obstetricans
comú
Utilitza de bon grat les aigüaroles.
imatge protegit Gripau d'esperons Sapo de espuelas Pelobates cultripes
introduida
Larves molt grans de fins a 10 cm.
imatge protegit Gripauet Sapillo moteado Pelodytes punctatus
comú
Aprofita els punts d'aigua temporals i efímers després de les pluges.
imatge Granota verda Rana común Rana perezi
molt abundant
L'espècie més freqüent. Necessita d'aigües permanents.
imatge protegit Gripau comú Sapo común Bufo bufo
comú
Típic d'ambients d'horta. En regressió.
imatge protegit Gripau corredor Sapo corredor Bufo calamita
comú
Espècie molt terrestre. Adults sovint allunyats de l'aigua.
imatge protegit Reineta Ranita meridional Hyla meridionalis
comú
Varietat blava característica al pantà de Vallvidrera.
imatge Barb de cua-roja Barbo culirrojo Barbus haasi
poc frequent
Espècie autòctona. Localitzada a la Rierada.
Barb de muntanya
Barbo de montaña Barbus meridionalis
poc frequent introduida
Espècie traslocada. Localitzada a la riera de Sant Cugat.
Barb comú
Barbo de graells Barbus graellsii
poc frequent introduida
Espècie traslocada. Localitzada a la riera de Sant Cugat.
imatge Gambúsia Gambusia Gambusia holbrooki
molt abundant introduida
Origen nord-americà. Afecta molt negativament a les poblacions d'amfibis. Estanys i basses.
imatge Anguila Anguila Anguilla anguilla
ocasional
Havia estat present a la Rierada.
Carpa
Carpa Cyprinus carpio
comú introduida
Originària d'Europa i Àsia Oriental.
Peix vermell
Pez rojo Carassius auratus
comú introduida
Origen asiàtic. Estanys i basses.