El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan rector i l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a terme. La seva creació té lloc d’acord amb l’article 13 del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la font Groga i de la Rierada-Can Balasc.
Consell Científic Assessor | Foto: Arxiu Parc

President:

Lluís C. Cabañeros Arantegui, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Vicepresident:

Santiago Sabaté Jorba

Vocals:

Martí Boada Juncà, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona

Santiago Sabaté Jorbà, Universitat de Barcelona

Gil Gorchs Altarriba, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya

Xavier Escuté Gasulla, Institució Catalana d’Història Natural (suplent: Josep Germain Otzet)

Josep Ma Espelta Morral, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Louis Lemkow Zetterling, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – Universitat Autònoma de Barcelona

Secretaria:

Sebastià Grau Àvila, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (delegats: Antoni Puigarnau Puigarnau i Ester Jordi Lavilla)

Actes resumides de les darreres sessions

Sessió de 28 de febrer de 2018

En data 28 de febrer de 2018 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual es va debatre, entre d’altres aspectes, la gestió del control cinegètic i l’aplicació del règim disciplinari al Parc, una possible actualització de la composició del Consell i diverses propostes de millora de finançament del Consorci per a l’exercici de 2018. Així mateix, els membres del Consell van fer diverses aportacions adreçades a millorar la comunicació del Consorci amb les entitats amb presència al Parc.

Sessió del 4 de juliol de 2016

L'any 2016 es va celebrar una sessió del Consell Científic Assessor, en data 4 de juliol, en què es presentà el pressupost del Consorci per a 2016 i en què es va debatre a l'entorn de la necessitat de disposar d'un programa de seguiment sobre l'estat del medi natural del Parc.

Sessió de 17 de novembre de 2015

El 17 de novembre de 2015 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual el president va informar a la resta de membres sobre la situació de la caça al Parc i sobre les mesures adoptades en els darrers anys per controlar la població del senglar.

Sessió de 6 maig de 2015

El 6 de maig de 2015, va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Científic Assessor, en què membres de l’equip redactor del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola van referir els trets bàsics de l’Avanç de Pla. En el decurs d’aquesta sessió, els membres del Consell van aportar comentaris i suggeriments a l’equip redactor, en el marc del procés participatiu previ a l’aprovació de l’Avanç de Pla, tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sessió del 30 de setembre de 2014

El 30 de setembre de 2014, va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual es va tractar l’afectació al Parc de les proves esportives, en general, i de l’Ultratrail de Collserola, en particular.

En el decurs d’aquesta reunió, el Sr. Francesc Llimona va presentar el treball “Les activitats esportives i el medi natural a Collserola. Perspectives des de l’Ecologia del Lleure (Recreation Ecology)” i els membres del Consell van proposar l’organització d’una jornada adreçada a tècnics dels ajuntaments de l’àmbit de Collserola per referir-los un document que té per objecte determinar les normes que han de regular l’autorització d’activitats al Parc.

Sessió de 18 de febrer de 2014

En data 18 de febrer de 2014 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor. En el decurs de la reunió, es va acordar nomenar vicepresident el Sr. Santiago Sabaté Jorba i es va analitzar el pressupost i els objectius del Consorci. També es va donar compte del desenvolupament del Pla Agropecuari i es va posar de manifest l’interès a col·laborar amb l’equip redactor del Pla Especial.

Sessió del 24 d’abril de 2013

El passat 24 d'abril van tenir lloc la sessió constitutiva i una primera sessió ordinària del Consell Científic Assessor. En el decurs de la sessió constitutiva, els vocals van prendre possessió dels seus càrrecs i en la reunió ordinària es va informar als membres al voltant del pressupost de l'entitat i de l'estat de tramitació del PEPNat i es van debatre, entre d'altres qüestions, la possibilitat d'elaborar un Pla de seguiment del Parc i la conveniència de trobar fórmules per a la difusió dels estudis existents sobre Collserola.