Government bodies

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.

Presidència i direcció

El president és el representant legal del Consorci i en dirigeix el govern i l’administració. El vicepresident substitueix el president en cas de vacant, absència o malaltia. Són escollits entre els membres de l’Assemblea General que pertanyin a la Diputació i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de forma que un càrrec sigui ostentat per un representant de la Mancomunitat i l’altre per un representant de la Diputació. El vicepresident executiu és el responsable de la coordinació i direcció dels serveis del Consorci i és nomenat pel president. El director gerent exerceix el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci i és designat per la Comissió Executiva.

Assemblea general

És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. La composició de l’Assemblea General és de 10 membres de la Diputació de Barcelona, 10 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 4 membres de la Generalitat de Catalunya, un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci i un membre d’una entitat convidada.

Comissió executiva

És un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General.

La seva composició es de 21 membres dels quals com a mínim 3 són representants de la Diputació de Barcelona, 3 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 3 de la Generalitat de Catalunya, sense que els designats hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.

Consultive board

El Consell Consultiu és l’òrgan de caràcter consultiu on s’integren els sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.

Consell Consultiu del 29 de juny de 2017

Scientific advisory board

El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan rector i l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a terme. La seva creació té lloc d’acord amb l’article 13 del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la font Groga i de la Rierada-Can Balasc.

More info