A. Operacions corrents

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

Consignació pressupostada

Contret

34200

INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS

61,000.00 €

55,276.18 €

34901

PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS PÚBLICS

20,000.00 €

17,690.75 €

34902

PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL. DEL PARC

500.00 €

0.00 €

34903

INGRESSOS PER ACTIVITATS REALITZADES AL PARC

110.00 €

1,521.10 €

34909

ALTRES PREUS PÚBLICS

2,000.00 €

0.00 €

36000

VENDES

9,500.00 €

5,862.55 €

39000

ALTRES INGRESSOS

2,000.00 €

15,937.24 €

39001

INGRESSOS PER DESCOMPTE EN NÒMINA QUOTES SANITAS

3,000.00 €

2,983.48 €

39901

ANUNCIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

1,000.00 €

995.88 €

Total Capítol III

99,110.00

100,267.18

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

Consignació pressupostada

Contret

45001

TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA

100,000.00 €

100,000.00 €

46100

TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2,420,750.00 €

2,420,750.03 €

46201

TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

142,937.30 €

142,222.26 €

46202

TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI

8,000.00 €

8,000.00 €

46203

TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

30,000.00 €

30,000.00 €

46400

TRANFERÈNCIES ÀMB

2,295,404.00 €

2,295,404.00 €

47001

TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES

75,000.00 €

74,969.00 €

Total Capítol IV

5,072,091.30

5,071,345.29

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

Consignació pressupostada

Contret

52000

INTERESSOS

100.00 €

41.75 €

55000

CONCESSIONS

54,458.00 €

53,324.35 €

Total Capítol V

54,558.00

53,366.10 €

Total operacions corrents

5,225,759.30 €

5,224,978.57 €

B. Operacions de capital

CAPÍTOL VI

Alienació d’inversions reals

Consignació pressupostada

Contret

61900

VENDA D'IMMOBILITZAT

100.00 €

743.80 €

Total Capítol VI

100.00

743.80

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

Consignació pressupostada

Contret

76100

TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

48,990.00 €

48,990.00 €

76201

TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA

200,000.00 €

200,000.00 €

76204

TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

30,000.00 €

29,929.64 €

Total Capítol VII

278,990.00

278,919.64

Total operacions de capital

279,090.00 €

278,919.64 €

Pressupost 2016

5,504,849.30 €

Romanents 2015

210,877.02 €

Total pressupost 2016

5,715,726.32 €

5,503,898.21 €

A. Operacions corrents

CAPÍTOL I

Despeses de personal

Consignació pressupostada

Contret

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL

2,393,841.43

2,391,980.00

SEGURETAT SOCIAL

611,659.77

594,711.19

ALTRES

105,781.98

110,233.18

Total Capítol I

3,111,283.18

3,096,924.37

CAPÍTOL II

Adquisició de béns i serveis

Consignació pressupostada

Contret

1.1720.20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

1.000,00 €

0,00 €

4.920.20300

LLOGUER DE FOTOCOPIADORES

2.022,00 €

2.014,08 €

1.1720.20400

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

5,00 €

0,00 €

1.1720.20800

LLOGUER REPETIDOR TORRE DE COLLSEROLA

13.800,00 €

13.484,04 €

1.1720.21000

REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL

579.312,30 €

435.011,78 €

1.1720.21001

MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES DE LLEURE

5,00 €

0,00 €

3.920.21200

REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

223.750,04 €

218.045,67 €

1.1720.21300

REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCNIQUES I UTILL.

1.500,00 €

2.961,68 €

1.1720.21400

REPARACIONS I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT

35.000,00 €

32.436,66 €

1.1720.21500

REPARACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE

5.500,00 €

5.504,63 €

4.920.21500

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA

7.900,00 €

6.734,44 €

4.920.21600

REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

26.400,22 €

28.170,32 €

1.1720.21900

REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS

4.200,00 €

3.992,96 €

9.920.22000

MATERIAL D'OFICINA

14.000,00 €

11.277,85 €

1.1720.22001

PUBLICACIONS DE MEDI NATURAL

400,00 €

476,34 €

2.326.22001

PUBLICACIONS CDRE

2.800,00 €

2.658,92 €

9.920.22001

PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL

1.800,00 €

2.008,79 €

9.920.22100

CONSUM ELECTRICITAT

55.000,00 €

51.932,16 €

9.920.22101

AIGUA

35.000,00 €

37.140,21 €

1.1720.22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

33.800,00 €

22.873,22 €

3.337.22103

COMBUSTIBLE CALDERES CALEFACCIÓ CAN COLL I CAN BALASC

8.000,00 €

4.750,09 €

1.1720.22104

VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL

6.900,00 €

6.687,65 €

9.920.22106

PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.

500,00 €

226,44 €

9.920.22110

PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL

5,00 €

0,00 €

9.920.22200

SERVEIS DE TELEFONIA FIXA

25.000,00 €

23.195,85 €

9.920.22201

POSTALS

3.000,00 €

2.549,78 €

9.920.22202

TELEGRÀFIQUES

5,00 €

0,00 €

4.920.22203

SERVEI D'INTERNET

6.500,00 €

5.156,09 €

9.920.22205

TELEFONIA MÒBIL

11.000,00 €

11.366,16 €

9.920.22209

MISSATGERIA

1.600,00 €

1.618,42 €

1.1720.22400

ASSEGURANCES DE VEHICLES

7.000,00 €

5.635,13 €

9.920.22401

ASSEGURANCES

10.632,00 €

10.626,24 €

9.920.22500

TRIBUTS ESTATALS

1.000,00 €

928,25 €

9.920.22501

TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

5,00 €

0,00 €

9.920.22502

TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS

3.000,00 €

1.651,36 €

0.920.22601

REPRESENTACIÓ I PROTOCOL

7.000,00 €

10.071,68 €

2.326.22602

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

28.000,00 €

28.441,66 €

9.920.22603

PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS

5.000,00 €

4.007,19 €

9.920.22604

JURÍDICS, CONTENCIOSOS

1.500,00 €

3.618,39 €

2.924.22608

VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

24.500,00 €

24.246,50 €

1.1720.22699

DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL

4.500,00 €

2.229,28 €

2.326.22699

DESPESES FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS SERVEI UPDEA

28.000,00 €

25.403,58 €

3.337.22699

DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES

300,00 €

4.821,20 €

9.920.22699

DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ

4.110,00 €

3.613,98 €

1.1720.22700

SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL

225.322,74 €

194.848,05 €

9.920.22700

SERVEI DE NETEJA

78.955,00 €

78.678,48 €

9.920.22701

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

90.685,00 €

93.079,80 €

1.1720.22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - MEDI NATURAL

63.803,00 €

62.715,28 €

2.326.22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - EDUCACIÓ AMBIENTAL

5,00 €

0,00 €

3.337.22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PROJECTES I OBRES

11.000,00 €

9.417,79 €

9.920.22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ADMINISTRACIÓ

60.538,00 €

57.848,25 €

4.920.22709

ASSESSORAMENT INFORMÀTIC

28.000,00 €

26.395,08 €

2.326.22799

SUPORT EXTERN EQUIPAMENTS SERVEI D'UPDEA

96.000,00 €

95.626,50 €

0.912.23000

DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.

5.000,00 €

1.173,25 €

0.920.23010

DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU

500,00 €

278,25 €

8.920.23020

DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

3.500,00 €

2.915,71 €

0.912.23100

LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

100,00 €

0,00 €

0.920.23110

LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU

800,00 €

1.140,87 €

8.920.23120

LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU

5.000,00 €

3.893,17 €

9.920.23300

ALTRES INDEMNITZACIONS

2.000,00 €

214,15 €

Total Capítol II

1.901.460,30 €

1.685.793,30 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

Consignació pressupostada

Contret

9.920.35200

INTERESSOS DE DEMORA

5,00 €

0,00 €

9.920.35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

500,00 €

35,74 €

Total Capítol III

505,00 €

35,74 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

Consignació pressupostada

Contret

8.920.46100

TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

80.901,00 €

80.884,97 €

Total Capítol IV

80.901,00 €

80.884,97 €

Total operacions corrents

5.094.149,48 €

4.863.638,38 €

CAPÍTOL VI

Inversions reals

Consignació pressupostada

Contret

9.920.60000

INVERSIONS EN TERRENYS

5,00 €

0,00 €

1.1720.60900

INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL

336.001,42 €

135.999,98 €

3.337.60900

INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

5,00 €

0,00 €

1.1720.61900

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL

5,00 €

0,00 €

3.920.61900

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL

82.875,60 €

52.274,38 €

3.920.62200

EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS

103.641,00 €

70.502,64 €

9.920.62200

CONSTRUCCIONS

0,00 €

0,00 €

1.1720.62300

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

14.205,00 €

15.226,42 €

1.1720.62400

ELEMENTS DE TRANSPORT

22.040,00 €

21.205,56 €

3.920.62500

MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA

12.632,10 €

15.601,65 €

2.326.64000

INVERSIONS IMMATERIALS SERVEI D'UPDEA

17.500,00 €

17.428,71 €

1.1720.64009

ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS

5,00 €

0,00 €

4.920.64100

APLICACIONS INFORMÀTIQUES

5,00 €

0,00 €

1.1720.68200

ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MEDI NATURAL

5,00 €

0,00 €

1.1720.68500

MOBILIARI URBÀ I ESTRIS

705,00 €

0,00 €

2.326.68500

MOBILIARI I INSTAL·LACIONS SERVEI D'UPDEA

5,00 €

0,00 €

4.920.68600

EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ

31.941,72 €

31.823,97 €

Total Capítol VI

621.576,84 €

360.063,31 €

Total operacions de capital

621.576,84 €

360.063,31 €

Pressupost 2016

5.504.849,30 €

Romanents 2015

210.877,02 €

Total pressupost 2016

5.715.726,32 €

5.223.701,69 €

Pressupost d’ingressos per al 2017

A. Operacions corrents

CAPÍTOL III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34200

Ingressos per serveis educatius

61.000,00 €

34901

Preus públics per ocupació privativa d'espais públics

20.000,00 €

34902

Preus públics per utilització temporal de les instal·lacions del parc

500,00 €

34903

Ingressos per activitats realitzades al Parc

110,00 €

34909

Altres preus públics

2.000,00 €

36000

Vendes

9.500,00 €

39000

Altres ingressos

2.000,00 €

39901

Ingressos per descompte en nòmina pagaments SANITAS

3.000,00 €

39901

Anuncis de concurrència pública

1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III

99.110,00 €

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 

45001

Transferències de la Generalitat de Catalunya

100.000,00 €

46100

Transferències Diputació de Barcelona

2.246.535,00 €

46201

Transferències finalistes Ajuntament de Barcelona

121.399,30 €

46203

Transferències no finalistes Ajuntament de Barcelona

30.000,00 €

46202

Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei

8.000,00 €

46400

Transferències AMB

2.295.404,00 €

47001

Transferències d'empreses privades no finalistes

75.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

4.876.338,30 €

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

52000

Interessos

100,00 €

55000

Concessions

69.632,68 €

TOTAL CAPÍTOL V

69.732,68 €

Total operacions Corrents

5.045.180,98 €


B. Operacions de capital

CAPÍTOL VI

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

61900

Venda d'immobilitzat

100,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI

100,00 €

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76100

Transferències de la Diputació de Barcelona

48.990,00 €

76201

Transferències Ajuntament de Barcelona

0,00 €

76204

Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

122.280,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII

171.270,00 €

Total operacions de capital

171.370,00 €

Total pressupost d’ingressos 2017

5.216.550,98 €

Pressupost de despeses per al 2017

A. Operacions corrents

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

0.920.10100

Retribucions bàsiques personal directiu

77.104,43 €

8.920.12000

Sous del grup A1-funcionaris

86.721,69 €

8.920.12001

Sous del grup A2-funcionaris

169.462,80 €

8.920.12003

Sous del grup C1-funcionaris

99.838,20 €

8.920.12004

Sous del grup C2-funcionaris

152.324,28 €

8.920.12006

Triennis-funcionaris

109.137,08 €

8.920.12100

Complement destinació-funcionaris

233.991,73 €

8.920.12101

Complement específic-funcionaris

580.505,56 €

8.920.12103

Altres complements - funcionaris

309.378,58 €

8.920.12700

Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari

11.232,87 €

8.920.13000

Retribucions bàsiques-personal laboral fix

140.147,30 €

8.920.13002

Altres remuneracions-personal laboral fix

385.097,60 €

8.920.13100

Retribucions bàsiques-personal laboral temporal

32.832,29 €

8.920.13102

Altres remuneracions-personal laboral temporal

74.299,89 €

8.920.13700

Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral

7.505,67 €

8.920.16000

Seguretat social

655.016,59 €

8.920.16208

Ajuts socials

24.899,40 €

8.920.16209

Fons social

30.474,04 €

8.920.16200

Formació i perfeccionament del personal

11.770,00 €

8.920.16205

Assegurances

19.900,00 €

TOTAL CAPÍTOL I

 

3.211.640,00 €

CAPÍTOL II

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.172.20300

Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge

1.000,00 €

4.920.20300

Lloguer de fotocopiadores

2.123,00 €

1.172.20400

Lloguer de material de transport

5,00 €

1.172.20800

Lloguer de la Torre de Collserola

13.800,00 €

1.172.21000

Reparació i manteniment del medi natural

390.729,10 €

1.172.21001

Manteniment infrastructures de lleure

5,00 €

3.920.21200

Reparació d'edificis i altres construccions (PO)

193.750,04 €

1.172.21300

Reparació i mant. de maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge

1.500,00 €

1.172.21400

Reparació i manteniment d'elements de transport

35.000,00 €

1.172.21500

Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure

5.500,00 €

4.920.21500

Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina

7.178,20 €

4.920.21600

Reparació d'equips per a processos d'informació

26.400,22 €

1.172.21900

Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions

4.200,00 €

9.920.22000

Material d'oficina

14.000,00 €

1.172.22001

Publicacions Medi Natural

400,00 €

2.326.22001

Publicacions CDRE

2.800,00 €

9.920.22001

Publicacions administració general

1.800,00 €

9.920.22100

Consum electricitat

55.000,00 €

9.920.22101

Aigua

35.000,00 €

1.172.22103

Combustibles i carburants

31.000,00 €

3.337.22103

Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil)

10.800,00 €

1.172.22104

Vestuari i EPI treballadors Medi Natural

6.900,00 €

9.920.22106

Productes farmacèutics i material sanitari

510,00 €

9.920.22200

Servei de telefonia fixa

25.000,00 €

9.920.22201

Postals

3.000,00 €

4.920.22203

Servei d'internet

6.500,00 €

9.920.22205

Telefonia mòbil

11.000,00 €

9.920.22209

Missatgeria

1.600,00 €

1.172.22400

Assegurances de vehicles

7.000,00 €

9.920.22401

Assegurances

11.163,00 €

9.920.22500

Tributs estatals

1.000,00 €

9.920.22501

Tributs de les Comunitats Autònomes

10,00 €

9.920.22502

Tributs de les Entitats locals

3.000,00 €

0.920.22601

Representació

7.000,00 €

2.326.22602

Comunicació i publicacions

28.000,00 €

9.920.22603

Publicacions a Diaris Oficials

5.000,00 €

9.920.22604

Jurídics, contenciosos

1.500,00 €

2.924.22608

Voluntaris i participació ciutadana

24.500,00 €

1.172.22699

Despeses diverses Medi Natural

4.500,00 €

2.326.22699

Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA

28.000,00 €

3.337.22699

Despeses diverses Servei de Projectes i Obres

300,00 €

9.920.22699

Despeses diverses administració

4.110,00 €

1.172.22700

Servei de neteja del medi natural

225.322,74 €

9.920.22700

Servei de neteja

78.955,00 €

9.920.22701

Servei de vigilància i seguretat

90.685,00 €

1.172.22706

Estudis i treballs tècnics - Medi Natural

63.803,00 €

2.326.22706

Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental

5,00 €

3.337.22706

Estudis i treballs tècnics - Projectes i Obres

11.000,00 €

9.920.22706

Estudis i treballs tècnics-Administració

12.000,00 €

4.920.22709

Assessorament informàtic

28.000,00 €

2.326.22799

Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA

96.800,00 €

0.920.23010

Dietes del personal directiu

500,00 €

8.920.23020

Dietes del personal no directiu

3.500,00 €

0.912.23100

Locomoció dels membres dels òrgans de govern

100,00 €

0.920.23110

Locomoció del personal directiu

800,00 €

8.920.23120

Locomoció del personal no directiu

5.000,00 €

9.920.23300

Altres indemnitzacions

2.000,00 €

0.920.23110

Locomoció del personal directiu

800,00 €

8.920.23120

Locomoció del personal no directiu

5.000,00 €

9.920.23300

Altres indemnitzacions

2.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL II

1.630.054,30 €

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

9.920.35200

Interessos de demora

5,00 €

9.920.35900

Altres despeses financeres i de gestió bancàries

500,00 €

TOTAL CAPÍTOL III

505,00 €

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

8.920.46100

Transferències corrents Diputació de Barcelona

75.651,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

75.651,00 €

Total operacions corrents

4.917.850,30 €

A2) Operacions de capital

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

1.172.60000

Inversions en terrenys

5,00 €

1.172.60900

Inversió nova d'ús públic en medi natural

5,00 €

3.337.60900

Altra inversió nova en infraestr. i béns d'ús públic

5,00 €

1.172.61900

Inversió de reposició en medi natural d'ús públic

5,00 €

3.337.61900

Inversió de reposició d'infraestruct. i béns d'ús públic

69.820,68 €

3.920.62200

Edificis administratius i altres construccions

168.420,00 €

1.172.62300

Maquinària, instal·lacions i utillatge

14.205,00 €

1.172.62400

Elements de transport

5,00 €

3.920.62500

Mobiliari i equipament d'oficina

2.005,00 €

2.326.64000

Inversions immaterials Servei d'UPDEA (APP, WEB i altres TIC)

17.500,00 €

1.172.64009

Altres inversions immaterials

5,00 €

4.920.64100

Aplicacions informàtiques

5,00 €

1.172.68200

Altres edificis i construccions-Medi Natural

5,00 €

2.326.68500

Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA

5,00 €

1.172.68500

Mobiliari urbà i estris

705,00 €

4.920.68600

Equips per al procés de la informació

26.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI

298.700,68 €

Total operacions de capital

298.700,68 €

Total pressupost de despeses 2017

5.216.550,98 €