PERFIL DEL CONTRACTANT

 

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, on hi trobareu informació relativa a les licitacions en curs.

Aquest espai té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació en els termes que estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

En cas d’observar-se alguna errada o discrepància prevaldrà la documentació que consta en el corresponent expedient administratiu i que es troba a disposició dels licitadors.

 

Delegacio de competències al CPNSC Delegació de competències en matèria de contractació administrativa i privada del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
En data 7 d’abril i mitjançant decret de la presidenta del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es va aprovar la delegació de competències en matèria de contractació administrativa i privada del Consorci del  Parc Natural de la Serra de Collserola.

Anunci BOPB del 5 de maig de 2016

 

Plecs de clàusules administratives generals

Mitjançant acord de l’Assemblea General de 4 d’abril de 2006, el Consorci del Parc de Collserola va adherir-se al Plec de clàusules administratives generals per als contractes d’obres, subministrament, consultoria i assistència i serveis de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (actualment Àrea Metropolitana de Barcelona).

 

 

Protocols d'ambientalització

En data 12 d’abril de 2012, la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va aprovar els protocols següents, que són de compliment obligat en les licitacions convocades per aquesta entitat: