El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.

Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Les dues primeres administracions aporten la major part del pressupost anual que permet desenvolupar el programa d’actuacions.

Assemblea. Novembre 2019

La persona que ocupa la Presidència és la representant legal del Consorci i en dirigeix el govern i l’administració. Les persones que ocupen la Vicepresidència substitueixen a la Presidència en cas de vacant, absència o malaltia. Són escollides entre els membres de l’Assemblea General que pertanyin a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, de forma que un càrrec sigui ostentat per un representant de l’Àrea Metropolitana, l’altre per un representant de la Diputació de Barcelona i un altre per un representant de la Generalitat de Catalunya. La persona que ocupa la Vicepresidència Executiva és la responsable de la coordinació i direcció dels serveis del Consorci i és nomenada per l’Assemblea General La persona que ocupa la Direcció Gerència exerceix el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci i és designada per la Comissió Executiva

Les funcions dels càrrecs electes estan determinades als Estatuts

Presidència

Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona (des del 21.11.2019)

Vicepresidència

Ada Colau Ballano
Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ferran Miralles Sabadell
Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidència Executiva

Xavier Paz Penche
Alcalde de Molins de Rei

Direcció Gerència

Marià Martí Viudes
Director gerent

És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També és l’òrgan rector del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.2 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre. Els seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern dels ens consorciats.

La composició de l’Assemblea General és d’1 membre de la Generalitat de Catalunya, 2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 membre de cada ajuntament adherit al Consorci. El total de membres serà de 14.

El representant de la Generalitat de Catalunya i els dels ajuntaments tindran 1 vot cadascun i els de la Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 3 vots cadascun. El total de vots serà de 22.

Les funcions  de l’Assemblea General del Consorci estan determinades en els  seus Estatuts.

Relació de càrrecs i membres

La Comissió Executiva és un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posada en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General. També és l’òrgan gestor del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.3 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre.

La Comissió Executiva es designarà a proposta de la Presidència i amb l’aprovació de l’Assemblea General.

La seva composició es fixarà en 15 membres dels quals 2 seran representants de la Generalitat de Catalunya, 2 de la Diputació de Barcelona, 2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 de cada ajuntament adherit al Consorci; sense que els designats hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.

Els representants de la Generalitat de Catalunya tindran 1 vot cadascun, els de la Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 2 vots cadascun, el de l’Ajuntament de Barcelona tindrà 3 vots i la resta de membres tindrà 1 vot cadascun. El total de vots serà de 21.

Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació seva.

 

Les funcions  de la Comissió Executiva del Consorci estan determinades en els  seus Estatuts.

Relació de càrrecs i membres