Quantes fonts hi ha a Collserola? És una pregunta difícil de respondre. Hi ha fonts intermitents, fonts d’on sempre hi brolla l’aigua, d’altres estan perdudes o abandonades, algunes que ja no hi són…. però tot i així, podem deduir que el nombre de fonts ronda pels voltants de les 250.

A la serra de Collserola, la roca que hi predomina és la llicorella que actua de mantell impermeable i fa possible aquesta profusió de fonts. Així doncs, no es estrany que en un territori tan limitat hi puguem trobar tantes fonts. La característica de les fonts naturals, de muntanya, és que l’aigua que en brolla ho fa de manera intermitent, depenent del règim de pluges i de l’escorrentia de les aigües. Només en les fonts públiques, connectades a la xarxa d’aigua, hi trobareu aigua durant tot l’any.

La relació de fonts que us oferim són aquelles en que hom hi pot passar una bona estona, que ofereix al vianant un indret per a l’estada, uns bancs i també taules, i que s’han mantingut en més o menys bones condicions al llarg dels temps.

Durant els darrers anys el Parc promou una persistent activitat de recuperació i restauració de les fonts. Amb els mitjans propis dels Parc, a través de grans projectes de recuperació enmarcats en convenis institucionals, com el que es va dur a terme entre la Diputació i la Caixa, o donant suport a entitats i associacions locals implicades en la conservació del Parc, moltes d’aquestes fonts i el seu entorn s’ha vist millorat significativament.

Mapa