L’activitat agrària que realitza la pagesia de Collserola és fonamental per la conservació del mosaic agroforestal, el paisatge i la biodiversitat de la serra. Gràcies a la seva intervenció al territori, es garanteixen una sèrie de serveis ecosistèmics que contribueixen a la salut del Parc de Collserola i dels municipis que l’envolten: manteniment d’espais oberts per a la prevenció d’incendis, millora de la fertilitat del sòl, augment de l’agrobiodiversitat, provisió d’aliments locals i de qualitat, etc.

Aquests valors queden en molts casos invisibilitzats, malgrat la significativa aportació que fan a la societat i al medi i l’estalvi monetari que suposen respecte a la contractació pública per al manteniment i neteja d’espais forestals.

El Contracte Agrari de Collserola (CAC) és un projecte que pretén compensar econòmicament els serveis que ofereix la pagesia al Parc a través d’una convocatòria de pagaments específica, oberta a tots els projectes professionals dedicats al sector primari de la Serra i l’àrea de pre-Parc. Amb ell, a més, es fomentarà una millora de les pràctiques agroramaderes i una Transició Agroecològica de l’activitat agropecuaria al Parc.

2020 Disseny participatiu del Contracte Agrari de Collserola

Al llarg del 2020, s’ha realitzat un procés participatiu de disseny d’aquest ajut amb el finançament aconseguit a través la subvenció «Ajuts a la cooperació per a la innovació» del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i FEADER sol·licitat per 12 pagesos i pageses de Collserola, cooperativa L’Olivera, l’Associació Collserola Pagesa, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, cooperativa Arran de Terra, els ajuntaments de Barcelona i Montcada i Reixac, l’IERMB i la UB.

Durant aquest any s’han realitzat 2 sessions plenàries amb tots els agents participants, 1 reunió del grup de treball de les administracions públiques, 1 reunió del grup de treball de l’acadèmia i 3 reunions del grup de treball de la pagesia.
En aquestes sessions s’ha definit un model de Contracte Agrari de Collserola: requisits de les finques, definició de serveis ecosistèmics, sistema de pagament, trams, etc. També s’ha realitzat un estudi jurídic a càrrec d’INSTA per validar el model.
Per una altra banda, s’està treballant en la redacció de les bases públiques de l’ajut amb finançament de l’Àrea d’Estratègia Urbana i Metropolitana de l’AMB.

Properament es publicaran els diferents documents generats.

2021 Prova Pilot

El 2021 es realitzarà una prova pilot del CAC per tal de posar-lo en pràctica i testar-ne el funcionament. Posteriorment es realitzarà una avaluació amb els agents implicats, sobretot amb la pagesia de Collserola, per corregir i millorar la proposta, amb l’objectiu d’esdevenir una eina estructural per a la Transició Agroecològica del Parc de Collserola.

Finançadors: