Amb la declaració, l’any 2010, de Parc Natural (decret 146/2010 de 19 d’octubre), es necessària l’aprovació d’un nou Pla que substitueixi el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo) de l’any 1987. El nou document de planejament urbanístic esdevé una oportunitat per repensar el Parc i per afrontar els nous reptes d’aquest espai natural enmig d’una gran conurbació urbana.

El PEPCo és un document que incorpora normes urbanístiques complementant el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. El nou Pla Especial s’ha configurat com un pla urbanístic que substituirà completament el vigent Pla Especial d’Ordenació. Per això, abans d’aprovar-se definitivament és necessària la modificació puntual associada del Pla General Metropolità (PGM).

El procés de redacció

L’any 2013 es configura la Comissió Institucional de redacció del Pla, on hi són representades totes les entitats del territori: Generalitat de CatalunyaÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB)Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments amb territori al Parc.

Finalment, el mes de desembre de 2014, la Comissió aprova l’Avanç de Pla Especial, un document que recull els principals objectius i línies mestres que haurà de tenir el definitiu Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Un cop publicat el 16 de febrer de 2015, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), s’inicia el període d’informació pública del document, així com un intens procés de participació ciutadana, que permetrà la discussió i incorporació de propostes d’entitats i administracions.

Entre el 2015 i 2018 es realitza un treball tècnic per a l’elaboració del document complet mitjançant comissions i ponències a les quals han participat totes les administracions implicades: la Generalitat de Catalunya, l’AMB, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC), la Diputació de Barcelona i els 9 ajuntaments que formen part del Parc.

Un cop enllestits els diferents documents, el mes de juliol de 2018 s’aprova inicialment el document del PEPNat i la modificació puntual del PGM que se’n deriva.

Posteriorment, s’inicia el període d’exposició pública i un procés de participació que permet enriquir el document amb la incorporació de les aportacions per part de la ciutadania. Paral·lelament, es resolen les al·legacions rebudes i els informes sectorials.

Finalment, el Consell de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) aprova provisionalment el nou Pla, el 30 d’abril de 2019. El document es tramet a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva. 

Amb la publicació el 9 d’abril de 2021 al DOGC de l’ ACORD GOV/48/2021, de 6 d’abril, es fa pública l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Cronologia de la redacció del PEPNat Collserola - Autor AMB

Principals objectius del PEPNat

El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que defineix un model de parc estructurat en els sis àmbits següents:

  • Preservació i millora dels valors ambientals. S’aposta per la màxima protecció de tot el Parc i es fan propostes al voltant de quatre idees estratègiques: millora de la connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de les pertorbacions i foment de l’economia verda.
  • Valorització dels recursos naturals. Amb l’objectiu de fomentar el mosaic agroforestal i l’economia verda, el PEPNat es basa en la corresponsabilitat i cogestió com a elements de conservació activa de l’espai natural i fa partícips els propietaris dels terrenys en la seva gestió. Actualment el 60 % dels terrenys són de titularitat privada.
  • Infraestructures i serveis. S’aposta per minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola. Es minimitza l’efecte barrera provocat per les infraestructures, com ara carreteres, línies ferroviàries o instal·lacions per al transport de l’energia, i es potencien i s’adeqüen els passos per a la fauna en punts estratègics, com la riera de Vallvidrera o el torrent de Batzacs.
  • Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que té un paper regulador en les dinàmiques de l’espai natural: les activitats i usos es concentren en aquests “espais vora”. Es tracta de traslladar l’oferta d’activitats a la part exterior del Parc, com les àrees de lleure. Alhora, el nou pla pretén millorar la integració de la serra de Collserola dins la infraestructura verda metropolitana, buscant la sinergia entre els espais naturals i les zones urbanes i fent compatibles els usos lúdics amb la preservació dels valors naturals.
  • Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l’ús públic a partir de la infraestructura existent amb l’objectiu de fomentar el Parc com a espai de salut, benestar i coneixement. Aquesta xarxa concentra les activitats en determinats espais i camins, ubicats preferentment a les vores del Parc, i així s’evita la dispersió dels usuaris.
  • Patrimoni construït. No s’admeten noves edificacions i s’aposta pel manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic, històric i cultural existent, a través del catàleg de masies i de l’inventari del patrimoni cultural.

Tota la documentació referent al Pla Especial, així com del procés de participació, la trobareu a: