Els membres del Projecte europeu Periurban Parks han signat un document amb set recomanacions polítiques per a la gestió dels espais naturals protegits situats al voltant de les grans àrees metropolitanes, com és el cas de Collserola.

El passat 25 d'octubre va tenir IIoc a la ciutat de Florència (Itàlia) la conferència de clausura del projecte Periurban Parks, en el que han participat 14 membres pertanyents a 11 països europeus. El Consorci ha estat implicat mitjançant la participació de FEDENATUR (Federació Europea de Parcs Periurbans).

A la sessió els representants polítics dels membres del projecte van signar, aquestes recomanacions polítiques, per a que siguin tingudes en compte per les autoritats locals, regionals, nacionals i europees:

1.Preservar les àrees naturals i rurals periurbanes com a elements essencials de la sostenibilitat de les ciutats, regions i àrees metropolitanes

2. Integrar els espaisperiurbans en la planificació territorial. Recolzar i millorar els espais periurbans existents i recuperar els degradats

3. Promoure la creació de parcs periurbans multi funcionals, capaços d'integrar objectius ecològics, socials i econòmics

4.Implementar estructures de gestió, bé sigui amb estructures específiques o compartides, posant en marxa eines financeres i legislatives

5.Connectar els espais periurbans amb el territori que els envolta, com a elements clau formant part d'una xarxa d'infraestructura verda, que eviti el seu a aïllament en el context metropolità

6.Connectar els parcs i espais periurbans amb les àrees urbanes per garantir l’accessibilitat de tots els ciutadans

7.Promoure a nivell europeu la marca Periurbà, que reconegui el rol social, ambiental i econòmic dels parcs i espais periurbans en els contexts urbans i metropolitans.

El treball d’aquests 3 anys ha permès posar en comú experiències de gestió i avançar en la protecció dels àmbits naturals i rurals que conformen el territori que envolten les ciutats. Són espais que han de formar part del concepte intrínsec de ciutat, atesos els serveis ambientals que proveeixen i que incideixen en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Aquests projectes, pertanyents al programa Interreg IVC, també pretenen incidir en les polítiques ambientals i territorials que es duen a terme des de la mateixa Comissió Europea (C.E.). Al IIarg d'aquest període alguns dels representants de la Direcció General de MediAmbient de la Comissió Europea, han participat en les Jornades Tècniques dutes a terme, i s’han elaborat aportacions per als documents que desenvolupa la C.E. com per exemple l’Estratègia Europea per les Infraestructures Verdes.

Un altre dels productes desenvolupats ha estat el document "Nature & Countryside within the urban fringes -European Periurban Areas: Characterization and Management Recommendations”, basat en un treball iniciat per FEDENATUR, I'any 2008, sobre I'Ús Públic dels parcs periurbans i la seva caracterització, mitjançant la realització d’enquestes a 63 entitats gestores de parcs de  13 països europeus diferents.

 

 

 

   
Jornada de clausura del projecte Periurban Parks

 

CPNSC, 22 de novembre de 2012

compartir