El 14 de desembre de 2011 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2011.

En el decurs d’aquesta sessió, es va referir i debatre el projecte de l’Esquema Director de les Portes de Collserola a Barcelona. També es va adoptar l’acord d’adherir-se a una demanda efectuada pels ajuntaments de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès en el sentit que es modifiqui el Pla General Metropolità amb l’objectiu que se substitueixi el traçat dels vials de Cornisa i d’Enllaç per espais lliures o la qualificació urbanística més adient en cada cas.

També es van generar interessants debats al voltant de qüestions com ara l’aprofitament de la biomassa, la conveniència que s’acompleixi el termini legal per a la redacció del nou Pla Especial, la possibilitat d’implementar un pla d’actuació enfront de l’impacte lumínic al Parc o la presència de militars a la serra.