El 10 de juny de 2009 se celebrà la primera sessió ordinària del Consell Consultiu de l’any 2009.

En el decurs d’aquesta sessió el president va donar compte de les actuacions efectuades en els darrers mesos, derivades de les propostes formulades pel Consell Consultiu en sessions anteriors.

Pel que fa a aquesta sessió, les entitats van expressar el seu interès que el Consorci participi en les actuacions d’integració i rehabilitació dels espais fronterers situats fora del Parc. També van manifestar el seu desig de participar en l’elaboració dels censos d’espècies cinegètiques. Finalment, van palesar la seva voluntat de participar en el desenvolupament de plans especials de l’àmbit del parc a partir de la declaració de Collserola com a parc natural.

D’entre els punts exposats i debatuts, destaquen el Projecte de condicionament del vial de circumval·lació del Tibidabo, el Pla Territorial Metropolità, la qüestió dels efectes de les ventades del 24 de gener de 2009, les intervencions posteriors sobre les àrees afectades i la signatura, en data 16 de març de 2009,  d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya que preveu la seva incorporació al Consorci.