El 17 de desembre de 2008 es feu la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2008.

Cal assenyalar la informació aportada pel president, Sr. Marià Martí, relativa a l’estat del tràmit d’incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consorci. En aquest punt, va referir que, mitjançant acords adoptats per l’Assemblea Extraordinària del proppassat mes de juliol, s’aprovà una minuta de conveni per tal de regular el procediment d’adhesió. En aquest sentit, va exposar l’estat actual de les negociacions amb l’administració autonòmica, fent especial esment al finançament.

Com a qüestió vinculada a l’assenyalada anteriorment, cal referir que s’explicà com estava evolucionant en paral•lel la declaració de Collserola com a parc natural.

Novament s’aprofità la reunió per tal de presentar les al•legacions que el Consorci del Parc de Collserola presentà al Pla Territorial Metropolità de Barcelona l’estiu passat, posant-ho en relació amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar del pla citat. Aquest pla, que recull conclusions en el sentit de constatar la desaparició de la Via de Cornisa i del Túnel Central, així com el manteniment del Túnel d’Horta com a connexió ferroviària, suscità un interessant debat sobre l’impacte d’infraestructures al Parc de Collserola.