El 19 de desembre de 2007 es va dur a terme la segona sessió del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola de l’exercici de 2007.

Al costat dels òrgans de govern i d’administració, el Consell Consultiu es configura com l’òrgan de participació del Consorci del Parc de Collserola, integrat pels sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense ànim de lucre, que persegueixin finalitats concurrents amb les del Consorci. Així i tal com s’esdevé cada quatre anys, en aquesta ocasió es constituí de bell nou aquest òrgan amb una composició en bona part conformada per les entitats que ja hi participaven anteriorment.

El director gerent del Consorci, Sr. Marià Martí, n’és el president nat; mentre que el vicepresident, que s’elegí en aquesta sessió, és el representant de la Diputació de Barcelona, Sr. Vicenç Sureda.

Dels temes tractats, tal i com s’ha anat esdevenint en el decurs dels darrers anys, sobresurt l’exposició relativa al progrés dels treballs de declaració de Collserola com a Parc Natural. En aquest sentit, es continua treballant principalment en la delimitació territorial precisa del futur parc natural.

També s’exposà l’estat d’avançament del projecte de gestió participada de la Riera de Vallvidrera.

Entre les propostes formulades per les entitats membres, en sobresurt l’aprovació de les següents resolucions:

1.- Vetllar perquè Collserola sigui declarat per llei Parc Natural de qualitat, d’acord amb les propostes que es recullen per a Collserola en un estudi del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

2.- Vetllar perquè el nou Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità que està elaborant la Generalitat de Catalunya no agredeixi el Parc de Collserola i perquè tingui un tarannà més proteccionista.

3.- Modificar l’article 4 del Reglament del Consell Consultiu en el sentit que el president sigui escollit per la resta de membres del Consell.

4.- Limitar la caça al Parc de Collserola al control cinegètic de poblacions d’acord amb els estudis tècnics elaborats pel Consorci del Parc de Collserola.

5.- Posicionar-se contra la tallada d’alzines del cim del Tibidabo i la construcció d’una nova muntanya russa per la seva proximitat a unazona inclosa en la Xarxa Natura 2.000 i en el PEIN i atesa la previsió d’una major afluència de públic i vehicles.

També es presentà el pressupost del Consorci de 2008, aprovat inicialment en sessió d’11 de desembre de 2007 per l’Assemblea General de l’entitat per un import de 6.778.234 euros, així com les actuacions derivades de propostes formulades pel propi Consell Consultiu en sessions anteriors i sobre els projectes que actualment està duent a terme l’entitat.

Finalment, es presentà un informe relatiu a la tramitació de diversos documents urbanístics que afecten al Parc de Collserola