El 26 de juny de 2008 tingué lloc la sessió ordinària d’estiu del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola.

Dels temes tractats sobresurt l’exposició referent al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, amb la presentació de la proposta d’al·legacions que el Consorci té previst formular durant el període d’informació pública a què se sotmet l’avenç de pla. Els eixos vertebradors de les al.legacions són els següents:

-Assegurar la connectivitat entre el Parc de Collserola i els espais naturals propers.

-El reconeixement de les rieres com a connectors, amb la incorporació a la proposta presentada de la Riera de Vallvidrera.

-L’assegurament de la desclassificació de reserves viàries (carreteres) com els vials de cornisa, el túnel central o el túnel d’Horta, previstos al Pla General Metropolità.

Entre les propostes formulades per les entitats membres, es va manifestar la preocupació per la no incorporació dins de la proposta de declaració de Collserola com a parc natural de diversos espais de la plana del Vallès, adjacents al Parc.

També es va insistir en la importància de l’informe del Dr. Josep Vigo relatiu a l’alzinar del cim del Tibidabo, afectat per la construcció d’una nova muntanya russa. Vinculat amb aquest fet, es va palesar el descontentament amb el president del Consorci en relació a les actuacions que es duen a terme al Parc d’Atraccions del Tibidabo.

Finalment, es va demanar que s’extremi la cautela envers la possible execució del túnel ferroviari d’Horta que figura dins del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.