El 12 de desembre se celebrà la sessió del Consell Consultiu de 2006 iel 28 de novembre l’Assemblea va aprovar el pressupost general delConsorci per a 2007, per un total de 7.230.240 Euros

Entre els diversos punts de l’ordre del dia,destaca la informació relativa a la proposta del nou model cinegètic a Collserola,fruit d’un consens entre el departaments de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,el Consorci del Parc de Collserola i la Federació Catalana de Caça,el qual permetrà que la gestió de la caça a Collserola s’unifiqui i se circumscrigui a una funció de control cinegètic. També es va presentar als assistents el “Projecte de participació per a la riera de Validarà – la Rierada”,que té per objecte,d’una banda,la constitució d’un Consell de Participació amb representació de totes les institucions i agents socials implicats,i, d’una altra, crear una xarxa de ciutadans i ciutadanes interessats en la conservació i custòdia de la riera i la seva conca.

Cal assenyalar que es va tractar un tema d’actualitat en els mitjans de comunicació, com és el del cim del Tibidabo i l’afectació dels arbres com a conseqüència de la renovació de les instal·lacions de les noves atraccions.En aquest punt,es posaren de manifest divergències entre representants d’entitats ecologistes i els Serveis Tècnics del Consorci, atès que mentre els primers defensen que cal anar més enllà de l’aplicació de la legalitat vigent per tal de defensar els alzinars; els segons, a més de precisar que aquest àmbit està fora de les competències de l’òrgan gestor del parc, subratllaren que el que calia fer era analitzar la situació actual global amb optimisme, atenent que la preservació de Collserola es potenciarà amb l’ampliació de superfície protegida amb la declaració de parc natural.